Kullanım kılavuzu SAMSUNG DE46A QUICK GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG DE46A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG DE46A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG DE46A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG DE46A QUICK GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2376 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG DE46A (10891 ko)
   SAMSUNG DE46A (10671 ko)
   SAMSUNG DE46A QUICK GUIDE (1869 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG DE46AQUICK GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Temizlik ve bakım işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar tarafından gerçekleºtirilmemelidir. DİKKAT: Gres yağları ve yağlar ile korumasız küçük bir fırın bırakmak, tehlikeli olabilir ve bir yangına neden olabilir. Bir alevi/yangını su ile söndürmeye çalışmak ASLA gerekmez, ancak cihazı kapatmak ve örneğin bir kapak veya ateşe dayanıklı bir kapak ile alevin üzerini örtmek gerekir. Camın parçalanmasına neden olarak yüzeyi çizebileceğinden, fırının cam kapağını temizlemek için aşındırıcı ürünler ve kesici metal spatulalar kullanmayınız. Çekmecenin iç yüzeyleri (çekmece olan modellerde) sıcak olabilir. [. . . ] etiket) Güçlendirilmiş yaylım sınıfında enerji tüketimi – ısıtma fonksiyonu: 0051 ÇOKLU PİŞİRME fonksiyonu. 2002/96/EC 1275 (Standby/Off mode) Veri plakas, frnn bölmesi frn içinde sol duvarnn üzerinde, açldktan sonra, kapan içinde bulunan ya edilir. 6 Cihazýn tanýmý Genel görünüm TR Kontrol paneli * Sadece bazý modellerde mevcuttur. Çalýþtýrma ve kullaným TR Set üstü ocaðýn kullanýlmasý Ocaklarýn ayarlanmasý Her OCAK düðmesi için dolu bir yuvarlak sembolü ile ilgili ocak konumu belirtilir. ocaða bir çakmak veya herhangi bir ateþ yakýnlaþtýrýnýz 2. OCAK düðmesini basýlý tutup saatin ters yönünde E sembollü maksimum ateþe getirinceye kadar döndürünüz. Kullanmadan önce cihazýn yan taraflarýnda bulunan plastiði mutlaka çýkarýnýz !Fýrýn tabanýna asla herhangi bir cisim koymayýnýz, emayesine zarar verebilirsiniz. PROGRAM düðmesini döndürerek istenilen piþirme programýný seçiniz. TERMOSTAT düðmesini döndürerek program için tavsiye edilen veya istediðiniz sýcaklýðý seçiniz. Piþirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen sýcaklýklar listesi mevcuttur. Fýrýnda piþirme tablosu) danýþabilirisiniz. Piþirme sýrasýnda þunlarý yapmak mümkündür: • PROGRAM düðmesi vasýtasýyla piþirme programýný deðiþtirmek; • TERMOSTAT düðmesi vasýtasýyla sýcaklýðý deðiþtirmek; • PROGRAM düðmesini “0” pozisyonuna getirerek piþirme sürecini durdurmak. BARBEKÜ • Izgarayý 3 yada 4 kata yerleþtiriniz, yemekleri de ýzgaranýn ortasýna koyunuz. • Sýcaklýk seviyesini maksimuma ayarlamanýz önerilir. Üstteki rezistans sürekli olarak yanýk kalmýyorsa merak etmeyiniz: bunun çalýþmasý bir termostat tarafýndan kontrol edilmektedir. !ÜST FIRIN, IZGARA ve GRATÝN türü piþirmeler daima fýrýnýn kapaðý kapalýyken yapýlmalýdýr !ÜST FIRIN ve IZGARA türü piþirme yaparken piþirme kalýntýlarýný (akan yað ve/veya soslar gibi) toplamak için yað toplama tepsisini 1 pozisyona, ýzgara ise 5 pozisyona alýnýz. GRATÝN türü piþirme yaparken piþirme kalýntýlarýný toplamak için yað toplama tepsisini 1 pozisyona, ýzgara ise 2 veya 3 pozisyona alýnýz. TR Ayný anda birkaç rafta piþirme Ýki rafýn kullanýlmasý gerektiðinde ÇOKLU PÝÞÝRME programýný kullanýnýz. Bunlar direkt sýcak havanýn etkisindedirler ve hassas yiyeceklerin yanmasýna neden olabilirler. konumu kullanýnýz, daha fazla ýsý gerektiren yemekleri 2. • Farklý piþirme süresi ve piþirme sýcaklýðýný gerektiren gýdalarýn piþirmesinde tavsiye edilen iki piþirme sýcaklýðý (bkz. Fýrýnda piþirme tablosu) arasýnda olan bir sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz ve 4. Daha az kýsa piþirilmesi gereken gýdayý daha erken çýkarýnýz. [. . . ] • Contalarý temiz ve bakýmlý tutunuz, böylelikle kapaða tam yapýþarak ýsý kaybýný önlerler. Bakým ve özen TR Elektrik akýmýnýn kesilmesi Her türlü iþlem yapmadan önce cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsýný kesiniz. Fýrýn contalarýnýn kontrol edilmesi Fýrýn kapaðýný çevreleyen contanýn durumunu periyodik olarak kontrol ediniz. Hasarlý olmasý halinde en yakýn Yetkili Teknik Servise baþvurunuz. Bu durumda onarým yapýlýncaya kadar fýrýnýn kullanýlmamasý tavsiye edilir. Cihazýn temizlenmesi !Cihazý temizlerken asla buharlý yada yüksek basýnçlý temizleyiciler kullanmayýnýz. [. . . ]

SAMSUNG DE46A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG DE46A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag