Kullanım kılavuzu SAMSUNG DE55A QUICK GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG DE55A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG DE55A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG DE55A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG DE55A QUICK GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2376 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG DE55A (10891 ko)
   SAMSUNG DE55A (10671 ko)
   SAMSUNG DE55A QUICK GUIDE (1869 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG DE55AQUICK GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Het verdient de voorkeur de oven op twee houten balken te plaatsen, of eventueel op een enkele plank die een opening heeft van tenminste 45 x 560 mm (zie afbeeldingen). NL Plaatsing !Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor kinderen en dient daarom te worden weggegooid volgens de geldende normen ( zie Voorzorgsmaatregelen en advies). De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde installateur en volgens de instructies van de fabrikant. Een verkeerde installatie kan schade berokkenen aan personen, dieren of dingen. [. . . ] min . 595 5 mm. 16 mm’lik kalýnlýk: Ýkinci yivi kullanýn (þekle bakýn) mm . 545 . mm . 24 mm !Veri plakasýndaki tüketim deðerleri bu tür bir kuruluma göre hesaplanmýþtýr. Fýrýnýn kapaðýný açýp 4 vidayý dýþ çerçevenin 4 deliðine yerleþtirerek cihazý dolaba sabitleyin. Cihazýn güvenli çalýþmasýný saðlayan tüm parçalar bir alet yardýmý olmadan çýkarýlabilir durumda olmamalýdýr. TR Ortalama ve sabitleme* 1. Dirsekleri “A” fýrýn desteðine karþý “B” yerleþtirin. Çýkýntýlarý “C” dirseklere “A” karþý yerleþtirin. Dolap yan panelinin kalýnlýðý: • 16 mm ise: çýkýntýyý 16 sayýsý size bakacak þekilde yerleþtirin; • 18 mm ise: çýkýntýyý yazýsýz kýsmý size bakacak þekilde yerleþtirin; • 20 mm ise: çýkýntý takmayýn. Dirsekleri ve çýkýntýlarý “D” vidalarýyla dolap yan panelinin kenarýna sabitleyin. Fýrýný dolaba vidalar ve plastik pullarla “E” sabitleyin. 16 Güç kablosunu elektrik þebekesine baðlama Cihazýn veri plakasýnda gösterilen yüke denk gelen standartlaþtýrýlmýþ bir fiþ takýn (yan tarafa bakýn). Cihaz, þebekeyle cihaz arasýna takýlý, belirtilen yüke ve geçerli elektrik düzenlemelerine uygun 3 mm temas açýklýðýna sahip bir omnipolar devre kesici anahtar kullanarak þebekeye doðrudan baðlanmalýdýr (topraklama kablosu devre kesici anahtar tarafýndan kesilmemelidir). Güç kablosu 50°C’den yüksek ýsýya sahip yüzeylere temas etmemelidir. Kuran kiþi elektrik baðlantýlarýnýn doðru yapýldýðýndan ve güvenlik kurallarýna uygun olduðundan emin olmalýdýr. Yandýðýnda, TERMOSTAT gösterge lambasý fýrýnýn ayarlý sýcaklýða kadar ýsýnýp ýsýnmadýðýný gösterir. Piþirme sýrasýnda aþaðýdakileri yapabilirsiniz: - SEÇÝCÝ düðmeyi çevirerek piþirme modunu deðiþtirebilir. - TERMOSTAT düðmesini çevirerek sýcaklýðý deðiþtirebilir. - SEÇÝCÝ düðmeyi “0” konumuna çevirerek piþirmeyi durdurabilirsiniz. Emaye kaplamanýn hasar görmesini önlemek için kesinlikle fýrýnýn altýna herhangi bir nesne koymayýn. Yemek piþirme malzemesini her zaman cihazla birlikte verilen rafa(raflara) koyun. VERİ PLAKASI Boyutlar Hacim Elektrik bağlantıları genişlik 43, 5 cm yükseklik 32 cm derinlik 41, 5 cm 58 litre voltaj: 220-240V ~ 50Hz çekilen maksimum güç 2800W Elektrikli fırınlar hakkında yönerge 2002/40/EC. EN 50304 Standardı Doğal ısı yayımı için enerji tüketimi – ısıtma modu: / Isı yayma modu. Zorlanmış ısı yayma Sınıfı için beyan edilen enerji tüketimi – ısıtma modu: / Pişirme. Bu cihaz aşağıdaki Avrupa Ekonomik Topluluğu yönergelerine uygundur: - 12/12/06 tarihli 2006/95/EEC (Düşük Voltaj) ve sonraki düzeltmeler; - 15/12/04 tarihli 2004/108/EEC (Elektromanyetik Uyumluluk) ve sonraki düzeltmeler; - 22/07/93 tarihli 93/68/EEC ve sonraki düzeltmeler; - 2002/96/EC ve sonraki düzeltmeler; Soðutma faný Fýrýnýn dýþ sýcaklýðýný düþürmek için, bazý modellere kontrol paneli ile fýrýn kapaðý arasýnda hava akýþý saðlayan bir soðutma faný takýlmýþtýr. Piþirme iþlemi tamamlandýðýnda, soðutma faný fýrýn yeterince soðuyana kadar çalýþmaya devam eder. Fýrýn ýþýðý / seçildiðinde yanar. [. . . ] Ең жоғары нәтижеге жетіп, электр қуатын үнемдейсіз (шамамен 10%). • Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке тығыз келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап сүртіп тұрыңыз, осылайша ыстықтың сыртқа шығуын болдырмайсыз. Көмек Байланыс ақпараты: • Құрылғының моделі (Мод. ). Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін. 68 Жөндеу және күтім Құрылғыны өшіру Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны тоқтан ажыратыңыз. Тығыздағыштарды тексеру Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз. [. . . ]

SAMSUNG DE55A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG DE55A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag