Kullanım kılavuzu SAMSUNG LW22A13W

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG LW22A13W kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG LW22A13W kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG LW22A13W kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG LW22A13W : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4675 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG LW22A13W KULLANICI KLAVUZU (4478 ko)
   SAMSUNG LW22A13W (7747 ko)
   SAMSUNG LW22A13W QSG (737 ko)
   SAMSUNG LW22A13W EURO (4570 ko)
   SAMSUNG LW22A13W AMERICA (5962 ko)
   SAMSUNG LW22A13W OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG LW22A13W

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TUR1_P222EO 6/26/03 1:46 AM Page 1 LCD TV LW22A13W Kullan>c> Yönergeleri Birimi çal>flt>rmadan önce lütfen bu kitapç>¤> dikkatlice okuyun ve daha sonra baflvurmak için saklay>n. EKRANDA GÖSTER<ML< MENÜLER TELETEKST RES<M <Ç<NDE RES<M TUR1_P222EO 6/26/03 1:46 AM Page 2 Bu belgedeki bilgiler haber verilmeden de¤ifltirilebilir. Tüm haklar> sakl>d>r. Samsung Electronics Co. , Ltd. 'nin yaz>l> izni olmadan herhangi bir flekilde ço¤altmak kesinlikle yasakt>r. Samsung Electronics Co. , Ltd. , bu belgedeki hatalardan veya bu cihaz>n yerlefltirilmesi performans> veya kullan>m>yla ba¤lant>l> tesadüfi veya neden olunan zararlardan sorumlu de¤ildir. Standard Association flirketinin tescilli ticarimarkas>d>r; ENERGY STAR ismi ve logosu, U. S. Environmental Protection Agency (EPA) flirketinin tescilli ticari markas>d>r. [. . . ] dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i tercih Normal izlemeye geri dönmek için MENU dü¤mesine bas>n. Türkçe-28 TUR3_P222EO 6/26/03 1:47 AM Page 29 Kulakl>k Ba¤lamak Odadaki di¤er kiflileri rahats>z etmeden TV izlemek istiyorsan>z, TV'nize bir kulakl>k takabilirsiniz. TV'nin panosu üzerindeki 3, 5 mm'lik mini jak ba¤lant> noktas>na kulakl>¤> tak>n. Sonuç: Ses art>k kulakl>klara verilecektir. Kulakl>k tercihlerini nas>l ayarlayabilece¤inizle ilgili daha fazla bilgi için afla¤>daki bölüme bak>n. Yüksek ses seviyesinde uzun süre kulakl>k kullanmak, iflitmenize zarar verebilir. Sisteme kulakl>k takt>¤>n>zda, hoparlörlerden ses alamazs>n>z. Kulakl>k Tercihlerinin Ayarlanmas> Kulakl>k ayarlar>n>z> kendi tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz. Afla¤>daki kulakl>k ayarlar> seçilebilir: x Düzey (Volume), Balans (Balance), Bas (Bass), Tiz (Treble). 1 MENU dü¤mesine bas>n. Sonuç: Ana menü görünür. 2 Ses (Sound) seçmek için UP/DOWN vw dü¤mesine bas>n. Sonuç: Ses (Sound) grubunda kullan>labilecek seçenekler görüntülenir. 3 Kulakl>k Sesi (Headphone sound) seçmek için UP/DOWN vw dü¤mesine bas>n. Sonuç: Amaç: Kulakl>k Sesi (Headphone sound) menüsü görüntülenir. dü¤mesine Bir seçene¤i de¤ifltirmek Bir ayar> de¤ifltirmek De¤ifliklikleri onaylamak MENU dü¤mesine bas>n. Türkçe-29 TUR3_P222EO 6/26/03 1:47 AM Page 30 Sesin Seçilmesi 1 MENU dü¤mesine bas>n. Sonuç: Ana menü görünür. 2 Ses (Sound) seçmek için UP/DOWN vw dü¤mesine bas>n. Sonuç: Ses (Sound) grubunda kullan>labilecek seçenekler görüntülenir. 3 4 5 Ses seçimi (Sound select) seçmek için UP/DOWN vw dü¤mesine bas>n. dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i tercih Normal izlemeye geri dönmek için MENU dü¤mesine bas>n. <ç ekran sesi, yaln>zca PIP ifllevi çal>fl>yorken seçilebilir. Resim <çinde Resim Özelli¤i TV program>n>n ya da Video girdisinin ana resminin içinde "Picture-In-Picture screen" (Resim içinde Resim ekran>) gösterebilirsiniz. Bu yolla bir TV program>n> ya da Video girdisini izlerken, bir baflka TV program>na ya da Video girdisini daha izleyebilirsiniz. Di¤er cihazlar>n ba¤lanmas>yla ilgili bilgi almak için, sayfa 43 ve 44'ye bak>n. 1 2 MENU dü¤mesine bas>n. Fonksiyon (Function) seçmek için UP/DOWN vw dü¤mesine bas>n. Sonuç: Fonksiyon (Function) grubunda kullan>labilecek seçenekler görüntülenir. PIP seçmek için UP/DOWN vw dü¤mesine bas>n. Sonuç: PIP grubunda kullan>labilecek seçenekler görüntülenir. PIP özeli¤ini çal>flt>rmak için LEFT/RIGHT dü¤mesine basarak PIP ifllevini Aç>k (On) duruma getirin. TV/Video seçmek için UP/DOWN vw dü¤mesine bas>n. Daha sonra LEFT/RIGHT dü¤mesine basarak iç görüntü kayna¤>n> seçin. Kaynaklar afla¤>daki s>rayla görüntülenir: © TV © AV1 © AV2 © AV3 © S-Video 3 4 5 6 Ana görüntüyü ve iç görüntüyü yer de¤ifltirmek için, Swap (De¤ifltir) seçin ve LEFT/RIGHT dü¤mesine bas>n. Türkçe-30 TUR3_P222EO 6/26/03 1:47 AM Page 31 7 Size'> (Boyut) seçmek için UP/DOWN vw dü¤mesine bas>n. Daha sonra LEFT/RIGHT dü¤melerini kullanarak iç görüntünün boyutunu Double Screen1 (Çift ekran1), Double Screen2 (Çift Ekran2) ya da Small (Küçük) seçeneklerinden birine getirin. [. . . ] Uzaktan kumanda do¤ru ayarlanm>flsa VCR'>n>z aç>l>r. VCR'>n>z ayar yap>ld>ktan sonra aç>lmazsa, VCR'>n>z>n markas> için verilmifl olan bir baflka kodu kullanarak 2, 3 ve 4. Ad>mlar> yineleyin Listede baflka bir kod yoksa 000 ila 089 aras>ndaki di¤er VCR kodlar>n> deneyin. 5 Uzaktan Kumanda Modlar>n> Kullanmayla ilgili Not: VCR Uzaktan kumanda cihaz>n>z "VCR" modundaysa TV'nizin sesini ses dü¤meleri ile denetleyebilirsiniz. Türkçe-52 TUR3_P222EO 6/26/03 1:47 AM Page 53 Uzaktan Kumanday> Ayarlama Kablo Kutunuzu Çal>flt>rmak için Uzaktan Kumanday> Ayarlama 1 2 3 4 Kablo kutusunu kapat>n. MODE (MOD) dü¤mesine bas>n ve Kablo LED >fl>¤>n>n yan>yor oldu¤una emin olun. [. . . ]

SAMSUNG LW22A13W KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG LW22A13W kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag