Kullanım kılavuzu SAMSUNG PS-63P5H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG PS-63P5H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG PS-63P5H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG PS-63P5H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG PS-63P5H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5134 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG PS-63P5H KULLANICI KLAVUZU (4719 ko)
   SAMSUNG PS-63P5H (4391 ko)
   SAMSUNG PS-63P5H QUICK GUIDE (5728 ko)
   SAMSUNG PS-63P5H OPEN SOURCE GUIDE (310 ko)
   SAMSUNG PS-63P5H OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG PS-63P5H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] PDP-TELEV<ZYON (PLAZMA EKRAN PANEL<) Kullan>m K>lavuzu Televizyonunuzu çal>flt>rmadan önce lütfen bu k>lavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklay>n. EKRAN MENÜLER< RES<M <Ç<NDE RES<M (PIP) Renk Zay>fl>¤> Düzeltme Modu Renk Kontrolleri TELETEKST (<STE/E BA/LI) SRS TruSurroundXT Digital Natural Image engine Bu cihaz, bir S>n>f B dijital cihaz aparat>d>r. Kullan>m Talimatlar> Ekran Görüntüsünün Tak>lmas> Plazma ekran> üzerinde hareketsiz bir görüntünün (Plazma monitöre ba¤lanm>fl olan bir video oyun cihaz> veya bilgisayar> kullan>rken) 2 saatten fazla kalmas>na izin vermeyin; aksi takdirde bu, ekrandaki görüntünün kal>c> olmas>na yol açar. Bu görüntü tak>lmas>na, " ekran yanmas>" da denir. Bu tür bir kal>c> görüntüyü önlemek için hareketsiz bir görüntü ekrandayken parlakl>k ve kontrast de¤erlerini düflük bir seviyeye ayarlay>n>z. Bulundu¤unuz Rak>m Bu PDP'nin normal çal>flabilmesi için 2000 m'den düflük bir rak>mda olmas> gerekir. [. . . ] veya dü¤melerini kullanarak seçtikten sonra, yine veya ENTER ( ) dü¤melerini kullanarak ekran> yukar>/afla¤> do¤ru tafl>y>n. Panoromik : Panoramik görüntünün genifl en-boy oran>n> seçmek için bu modu kullan>n. Zoom : Görüntünün boyutunu ekranda dikey olarak büyütür. 4:3 : Resim boyutunu 4:3 normal moda getirir. TV Oto Genifl 16:9 Genifl 4:3 Panoromik Zoom 4:3 Boyut Tafl> Girifl Geri PC'den HDMI moda TV Oto Genifl 16:9 Genifl 4:3 Panoromik Zoom 4:3 Boyut 6 7 <stedi¤iniz ayarlar> yapt>ktan sonra ENTER ( Ç>kmak için EXIT dü¤mesine bas>n. ) dü¤mesine bas>n. Tafl> Girifl Geri Sadece uzaktan kumanda üzerinde bulunan P. SIZE (Resim Boyutu) dü¤mesine basarak, bu seçenekleri ayarlayabilirsiniz. PIP Aç>k durumdayken, resim boyutunu de¤ifltirirseniz, PIP otomatik olarak Kapal> duruma gelir. Girifl kayna¤>na ba¤l> olarak, P. SIZE (Resim boyutu) seçenekleri farkl>l>k gösterebilir. TV, KOMPONENT(720p, 1080i), PC, HDMI modlar>nda yaln>zca 16:9 ve 4:3 modlar> seçilebilir. Desteklenen ekran çözünürlü¤ü modlar>, ürün modeline ba¤l> olarak farkl>l>k gösterebilir. Zoom <Yak>nlaflt>rma> özelli¤i kullan>larak ekran>n yeniden boyutland>r>lmas> s>ras>nda, ekran boyutunun yan> s>ra, . . . veya dü¤melerini kullanarak, ekran> yukar>/ afla¤> yönde hareket ettirebilir ve böylece ekran konum ve boyutunu ayarlayabilirsiniz. veya dü¤melerini kullanarak seçtikten sonra, yine oe veya dü¤melerini kullanarak ekran> yukar>/afla¤> do¤ru tafl>y>n. veya dü¤melerini kullanarak seçtikten sonra, yine oe veya dü¤melerini kullanarak ekran> düfley olarak yeniden boyutland>r>n. dü¤mesine bas>lmas> yukar>ya, dü¤mesine bas>lmas> afla¤>ya do¤ru uzat>r. ) Ekran geniflletme özelli¤i, sadece TV/Video/S-Video girifl modlar>nda uygulanabilmektedir. PC/HDMI modlar>nda, ekran geniflletme fonksiyonu engellenmifltir. Yak>nlaflt>rma Özelli¤i Kullan>larak Ekran>n Konum ve Boyut Ayarlar>n>n Yap>lmas> Türkçe - 30 DNIe Tan>t>m>n>n <zlenmesi Bu TV'de, yüksek görüntü kalitesi sa¤layan DNIe ifllevi bulunmaktad>r. DNIe Tan>t>m>'n> Aç>k yaparsan>z, tan>t>m amac>yla ekranda DNIe uygulanm>fl ve normal görüntüyü ayn> anda görebilirsiniz. Bu ifllevi kullanarak, görüntü kalitesindeki farklar> görebilirsiniz. TV Görüntü Modu Boyut Dijital azal DNIe Demosu Renk Kontrolleri Enrj. Tasarrufu PIP Tafl> : : : : Dinamik Oto Genifl Aç>k Kapal> 1 MENU ( Sonuç: ) dü¤mesine bas>n. Ana menü görüntülenir. : Standart Girifl Geri 2 Görüntü seçimi için, . . . Sonuç: Görüntü menüsü görünür. ) dü¤mesine bas>n. TV Görüntü Modu Boyut Dijital azal DNIe Demosu Renk Kontrolleri Enrj. Tasarrufu PIP Tafl> : : : : Dinamik Oto Genifl Aç>k Kapal> Kapal> 3 4 5 ENTER ( DNIe Demosu seçmek için . . . ya da dü¤mesine basarak, Kapal> veya Aç>k konumunu seçin. [. . . ] Uzaktan kumanday> VCR (CATV ya da DVD) uzaktan kumandas>na dönüfltürmek için MODE dü¤mesine bas>n. 3 4 Uzaktan kumandada befl mod vard>r: TV, STB, VCR, CABLE ya da DVD. SET dü¤mesine bas>n. VCR'>n>z (Kablolu TV al>c>n>z ya da DVD'niz) için bir sonraki sayfada verilen 3 haneli VCR (Kablolu TV al>c>s> ya da DVD) kodunu girin. Örnek: "6" kodunu girmek için, 0, 0 ve 6 tufllar>na bas>n. "76" kodunu girmek için, 0, 7 ve 6 tufllar>na bas>n. 5 (güç) dü¤mesine bas>n. [. . . ]

SAMSUNG PS-63P5H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG PS-63P5H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag