Kullanım kılavuzu SAMSUNG SC8461 KULLANICI KLAVUZU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG SC8461 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG SC8461 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG SC8461 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG SC8461 KULLANICI KLAVUZU: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5248 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG SC8461KULLANICI KLAVUZU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Üniteyi soba ve di¤er >s> kaynaklar>ndan uzak tutun. Is>ya maruz kalmas> makinenizin plastik parçalar>n> deforme edebilir ve renginin bozulmas>na neden olabilir. Elektrikli süpürgenizin temizlik parçalar>n>n zarar görmemesi için sert ve sivri nesneleri vakumlamay>n>z. [. . . ] PUSH dü¤mesine bas>l>yken uzatma dirse¤i katlan>r. Uzatma dirse¤i kullan>larak eriflilmesi güç alanlar (örne¤in mobilyalar>n altlar>) diz çökmeye gerek olmadan temizlenebilir. TR-4 Seçilebilir Özellik B Hal> Temizli¤i B Zemin Temizli¤i Ayar mandal>na basarak zemin yüzeyine göre ayarlay>n. Girifl t>kal>ysa t>kayan kirleri tümüyle ç>kart>n. Seçilebilir Özellik Genifl bir alandaki tozlar> bir kerede vakumlay>n. Girifl t>kal>ysa t>kayan kirleri tümüyle ç>kart>n. Seçilebilir Özellik Saç veya evcil hayvanlar>n tüylerinin s>k s>k vakumlanmas> sonucunda döner tambur etraf>na dolaflan maddeler dönüfl performans>n> düflürür. Bu durumda döner tamburu itinayla temizleyin. 1 2 3 fieffaf kapa¤>n açma dü¤mesine basarak kapa¤> ç>kart>n. F>rçay> fleffaf kapaktan ç>kart>n Çubuk F>rçan>n etraf>na sar>l> toz ve saç gibi maddeleri bir makas yard>m>yla ç>kart>n. 4 Hal>lardaki evcil hayvan tüyleri ve liflerin daha iyi temizlenebilmesi içindir 5 6 F>rça yuvas>ndaki kirleri tozalma veya köfle temizlik bafll>¤>yla temizleyin Çubuk f>rçay> döner kay>fllar>na tak>n fieffaf kapa¤> yerine takarak kapat>n. Seçilebilir Özellik Döner türbinlerdeki t>kan>kl>k f>rçan>n dönmesine engel olur, böyle bir durumda temizleyin. Türbin F>rça Battaniye f>rças> Evcil hayvan tüyleri ve liflerin döflemelik ve yatak örtülerinden temizlenmesi içindir. Girifl t>kand>¤>nda t>kay>n kirleri tamamen ç>kart>n. Kilit dü¤mesini `UNLOCK' durumuna getirin ve kirleri ç>kart>n Tekrardan monte etmek için kapa¤> gövdenin ön k>sm>na hizalayarak kapat>n. Kapa¤> kapatt>ktan sonra kilit dü¤mesini `LOCK' durumuna getirdi¤inizden emin olun. Uyar> :Sadece yatak örtülerinin temizli¤inde kullan>n>z. T>kan>kl>¤> açarken f>rçaya zarar vermemeye dikkat ediniz. TR-5 3 TOZ KUTUSUNUN BOfiALTILMASI 1 2 3 Biriken tozlar dolu iflaretine ulaflt>¤>nda veya toz torbas> dolu >fl>¤> yand>¤>nda toz kutusunu boflalt>n. Dü¤mesine basarak toz kutusunu d>flar> ç>kart>n. Toz kutusu kapa¤>n> ç>kart>n. 4 5 6 Kutudaki tozlar> at>n. Toz kutusu kapa¤>n> yerine tak>n. Kullanmadan önce toz kutusunu süpürgenin gövdesindeki yerine "klik" sesini duyana kadar iterek oturtun. - Tozlar> Plastik torbalara boflalt>n (Ast>m/alerji hastal>¤> olanlar için tavsiye edilir) NOT Toz kutusunu so¤uk suyla y>kayabilirsiniz. TR-6 4 TOZ F<LTRES<N<N TEM<ZLENMES< 4-1 TOZ F<LTRES<N< NE ZAMAN TEM<ZLEMEL<? - E¤er makinenin emifl gücü temizlik s>ras>nda önemli ölçüde azal>yorsa toz filtresini afla¤>da gösterildi¤i flekilde temizleyin. VER<C< Emifl gücünü `MAX' ayar>na getirin. TUTAMAK KUMANDASI Filtre kontrol göstergesi emifl deli¤i düz zeminden 10 çm yukar>dayken k>rm>z>y> gösteriyorsa , temizleyin. Gösterge >fl>¤> yand>¤>nda Toz filtresini (4-2) afla¤>da gösterildi¤i flekilde temizleyin. TR-7 4-2 TOZ F<LTRES<N<N TEM<ZLENMES< 1 2 3 Toz kutusu ve toz filtresi kutusunu gösterildi¤i gibi ç>kart>n. Toz filtresi kapa¤>n>n sabit çerçevesini ç>kart>n. Süngeri ve filtreyi toz torbas>ndan ç>kar>n. 4 5 6 Sünger ve toz filtresini suyla y>kay>n. Süngerin ve filtrenin gölgede 12 saatten daha uzun süre bekleyerek kurumas>na izin verin. Süngeri ve filtreyi toz torbas>na yerleétirin. 7 8 Tekrar monte etmeden önce filtre kutusu ve kapa¤>n>n iyi hizalanmas>na dikkat edin. Toz filtresi kutusunu ünite gövdesindeki yerine yerleétirin. NOT: Elektrik süpürgesindeki yerine koymadan önce filtrenin tam olarak kurudu¤undan emin olun. En az 12 saat kurumaya b>rak>n. TR-8 5 MOTOR KORUMA F<LTRELER<N<N TEM<ZLENMES< Toz kutusu ve toz filtresinin her ikisini de ç>kart>n. Motor koruma filtresini üniteden ç>kart>n. Tozlar> silkeleyerek ve hafifçe vurarak temizleyin ve makinede yerine geri tak>n. 6 ÇIKIfi F<LTRES<N<N TEM<ZLENMES< Gövdenin arka k>sm>ndaki sabit menfezli k>sma basarak ç>kart>n. Hepa filtreyi t>rnaklar>ndan tutarak ç>kart>n. HEPA filtrendeki tozlar> boflalt>n. HEPA filtreyi gövdedeki yerine `klik' sesini duyana kadar iterek yerlefltirin. Seçilebilir Özellik - M<KRO KARBON F<LTRE NOT: Yeni filtreler yerel Samsung Distribütöründen al>nabilir. T>kal> hava ç>k>fl filtrelerini ç>kartarak yenisiyle de¤ifltirin. TR-9 Kullanim ömrü 10 yildir . Teknik Özellikler MODEL NO Boyutlari (E*B*Y) Net agirlik Maximum güç Nominal güç Emis gücü Toz hacmi Siklon Filtre Metal boru tipi ¸ SC8461 SC8481 283x420x300 283x420x300 5. 8 kg 5. 8 kg 1800 W 2000 W 1600 W 1800 W TR-10 360 W 360 W 1. 5 lt 1. 5 lt Hayir Hayir Teleskobik Teleskobik EN Operating Instructions SC8461 SC8481 VACUUM CLEANER Before operating this unit, please read the instructions carefully. Indoor use only. Register your product at www. samsung. com/register IMPORTANT SAFEGUARDS 1. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. [. . . ] Allow 12 hours for it to dry. EN-8 5 CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER Take out both the dust bin and the dust pack. Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner. Shake and tap the dust from it and put back in machine. 6 CLEANING THE OUTLET FILTER Press the fixed frame part at the back of the main body to remove. Pull out the HEPA Filter Dust the HEPA filter. using the tab. Put the HEPA filter into the main body until you hear a `click' sound. OPTION - MICRO CARBON FILTER NOTE : Replacement filters are available at your local Samsung distributor. [. . . ]

SAMSUNG SC8461 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG SC8461 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag