Kullanım kılavuzu SAMSUNG UE46A QUICK GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG UE46A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG UE46A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG UE46A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG UE46A QUICK GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2129 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG UE46A (11462 ko)
   SAMSUNG UE46A (12876 ko)
   SAMSUNG UE46A QUICK GUIDE (2303 ko)
   SAMSUNG UE46A QUICK GUIDE (1999 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG UE46AQUICK GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Temizlik ve bakým iþlemleri, denetimsiz olarak çocuklar tarafýndan gerçekleºtirilmemelidir. DÝKKAT: Gres yaðlarý ve yaðlar ile korumasýz küçük bir fýrýn býrakmak, tehlikeli olabilir ve bir yangýna neden olabilir. Bir alevi/yangýný su ile söndürmeye çalýþmak ASLA gerekmez, ancak cihazý kapatmak ve örneðin bir kapak veya ateþe dayanýklý bir kapak ile alevin üzerini örtmek gerekir. Camýn parçalanmasýna neden olarak yüzeyi çizebileceðinden, fýrýnýn cam kapaðýný temizlemek için aþýndýrýcý ürünler ve kesici metal spatulalar kullanmayýnýz. Çekmecenin iç yüzeyleri (çekmece olan modellerde) sýcak olabilir. [. . . ] Süt kaynamaya baþlayýnca, kýsýk ateþte 45 dakika daha kaynattýktan sonra ateþten indiriniz. Sütü küçük parmaðýnýzýn dayanabileceði sýcaklýða kadar soðutunuz (mayalanma sýcaklýðý). Mayalanma sýcaklýðýna kadar soðutulmuþ sütten bir miktarý ayrý bir kaba alýp, uygun ölçüdeki mayalama yoðurdunu içine iyice karýþtýrýn. Elde ettiðiniz karýþýmý tekrar büyük kaptaki süte ilave edip karýþtýrýnýz. Mayalanmýþ olan bu sütü, yoðurt yapacaðýnýz kaba koyup, kapaðýný iyice kapatarak fýrýnýn üçüncü rafýna yerleþtirin. YOGURT TR Piþirme programlarý Bu düðme fýrýnýn deðiþik fonksiyonlarýnýn seçiminde ve fýrýnda piþirilecek yiyeceklere en uygun sýcaklýðýn seçilmesi için kullanýlýr, sýcaklýk dereceleri düðme üzerinde YOGURT den Max ye kadar gösterilmektedir. Ayrýca düðmeyi saat yönünde çevirerek  sembolü hizasýna getirdiðinizde fýrýnýn lambasýný fýrýný çalýþtýrmaksýzýn yakabilirsiniz. Düðmeyi saat yönünde döndürmeye devam ederek. Aþaðýda gösterilen sýcaklýk derecelerinden birini piþirmek istediðiniz yiyeceðe uygun olarak seçebilirsiniz. Bunu yapmak için istediðiniz sýcaklýk deðerini kontrol paneli üzerindeki referans çizgisine getiriniz. Panel üzerinde referans çizgisine denk gelen sýcaklýk deðeri ayarlanýlan deðerdir. YOGURT Ť 80 100 Ť 120 140 Ť 160 180 Ť 200 220 Max 240 Bu seçmiþ olduðunuz sýcaklýk deðeri termostat vasýtasýyla tüm piþirme zamaný boyunca sabit tutulur. Fýrýn uyarý lambasý fýrýnýn devrede olduðunu gösterir ve piþirme süresince yanýk kalýr. 4 saniye içinde  ve  tuþlarýyla günün doðru saatini ayarlayýnýz.  tuþuna basýldýðýnda süre artar, 3. Tuþlarý býraktýktan sonra, 4 saniye içinde ekranda A (OTOM. ) simgesi yazýsý ile birlikte günün saati görüntülenecektir . Bundan sonra piþirme bitirme saatinin programlanmasý gerekir 4.  PÝÞÝRME SONU tuþuna basýnýz; 5. 4 saniye içinde  ve  tuþlarýyla günün doðru saatini ayarlayýnýz. tuþlarý býraktýktan sonra, 4 saniye içinde ekranda A (OTOM. ) simgesi yazýsý ile birlikte günün saati (örneðin saat 10. 00) görüntülenir.  tuþu ise süre azalýr. Günün saatini ayarladýktan sonra programlayýcý otomatik olarak manuel konumuna geçer. Dakika sayacýnýn ayarlanmasý Dakika sayacý fonksiyonunda geriye sayma iþlemi baþlatýldýðý bir zaman ayarlanýr. Geriye sayma iþlemi bitiminde sesli bir sinyal duyulacaktýr. Ekranda þöyle görüntülenir  Verilen örneðe göre bundan sonra fýrýn, 30 dakika sonra kapanacak þekilde, yani saat 13. 00te, otomatik olarak saat 12. 30’da çalýþacaktýr. Hemen baþlayacak bir piþirme süresi planlama Piþirme süresini ayarlamak için yukarýda verilen prosedürü (nokta 1-3) uygulayýnýz. [. . . ] Lekeler çok zor çýkan türdense özel ürünler kullanýnýz. Temizledikten sonra bol su ile durulayýp kurulayýnýz. Çizici tozlar ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýnýz. • Izgara, kapakçýk, alev daðýtýcý ve bekler temizlik kolaylýðý saðlamak çýkartýlabilir. [. . . ]

SAMSUNG UE46A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG UE46A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag