Kullanım kılavuzu SIEMENS HB65LR560F/45 INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS HB65LR560F/45 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS HB65LR560F/45 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS HB65LR560F/45 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS HB65LR560F/45 INSTALLATION INSTRUCTIONS: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1041 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS HB65LR560F/45INSTALLATION INSTRUCTIONS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Davlumbaz ve filtre ile ilgili talimatlara uyulmaması yangın riskine neden olur. Olası elektrik oklarından kaçınmak için lamba düzgün biçimde takılmadan davlumbazı kullanmayınız veya bu durumda bırakmayınız. Üretici, bu el kitabında yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan cihaz arızaları, hasarları ve yangınlara kar ı sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz, 2002/96/EC sayılı Avrupa Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman Yönergesi (WEEE) uyarınca i aretlenmi tir. [. . . ] Atıkları yok etme i lemi, atık yok etme konusunda çevre ile ilgili mevcut yerel düzenlemeler do rultusunda gerçekle tirilmelidir. Bu ürünün geri dönü üm ko ulları hakkında ayrıntılı bilgi için, hudutları içinde bulundu unuz belediyenin ilgili dairesine, atık yok etme servisine veya ürünün satıcısına danı ınız. Kullanım Davlumbaz, havayı dı arı atıcı veya filtre edici model olarak tasarlanmı tır. Aspiratörlü model Davlumbazın üst tarafında, dumanın dı arı çıkması için bir hava çıkı ı (B) bulunmaktadır (çıkı borusu ve boru tespit kelepçeleri verilmemi tir). Cihazla birlikte karbon filtre (monte edilmi veya kit olarak) verilmedi i takdirde, sipari edilmelidir. Filtreli model Dı arı atmak için çıkı borusu yoksa bir karbon filtresi kullanabilirsiniz. Filtreli modeli kullanmak için a a ıdaki i lemleri yapın: Dikkat!Cihazla birlikte karbon filtre verilmedi i takdirde, sipari edilmelidir ve yerine takılmalıdır. Filtrelenen hava kabinin içinden geçen bir kanal yardımıyla kabinin üstünden ortama geri verilir. Kanalın çapı, H flan ının çapıyla aynı olmalıdır. J deflektörünü, ürünle birlikte gelen iki vidayı kullanarak çıkı deli ine ba layabilirsiniz. ekil 4-5 Kurulum Oca ın üzerindeki pi irme kapları için destek yüzeyleri ile ocak davlumbazının en alçak kısmı arasındaki minimum mesafe, elektrikli ısıtıcılardan 43cm, gaz veya gazla-elektrikle çalı an ocaklardan 65cm’den az olmamalıdır. Gazlı ocakların kurulumuyla ilgili olarak talimatlarda daha fazla mesafe belirtiliyorsa, buna ba lı kalınmalıdır. Elektrik ba lantısı Ana güç kayna ı davlumbazın içinde yer alan plakada belirtilen de ere uygun olmalıdır. Davlumbazı varsa bir fi ile mevcut düzenlemelere uygun ekilde prize takıp eri ilebilir bir alana yerle tiriniz. Filtresi Destek Izgarasına Sahip Model Filtresi Destek Izgarasının Açılması – ekil 2. 1 Çekilebilir bölümü tamamen çıkarın. A dü melerini içeride, birbirine do ru çekin (Plastik dü menin üzerinde gösterildi i gibi “Open” yazan yönde). Izgaraları tamamen çıkarmak için, ızgarayı yerinde tutan pimler olarak görev yapan B yaylı sabitleyicilerini kullanın ( ekil 3). 32 Ya filtresi Pi irme sonucu olu an ya taneciklerini tutar. Filtre, destek ızgarasının içinde yer alıyorsa, a a ıdaki filtre tiplerinden biri olabilir: Ka ıt filtre ayda bir veya filtrenin üst tarafında renk verme görüldü ünde de i tirilmelidir, bu tür durumlarda renk verme ızgara gözeneklerinde belirgindir. Sünger filtre, ayda bir sıcak, sabunlu suyla yıkanmalı ve her 5-6 yıkamada bir yenisiyle de i tirilmelidir. Metalik filtre, ayda bir, a ındırıcı olmayan deterjanlarla elde veya dü ük ısı ve kısa devrede çama ır makinesinde temizlenmelidir. Bula ık makinesinde yıkandı ında, ya filtresinin rengi hafifçe solabilir, ancak bu filtreleme kapasitesini etkilemez. Ya Filtrelerinin Çıkarılması (ya filtresi destek ızgarasına sahip modellerde) Kirlenen ya filtresini çıkarmak için a a ıdaki i lemleri yapın: a. Çekilebilen bölümü tamamen çıkarıp ya filtrelerini destekleyen havalandırma ızgaralarını açın. Ya filtresinin Q sabitleyicilerini söküp, ya filtresini çıkarın ( ekil 10. 1). Özel metal filtreler takılmı sa, bunları askılarından çıkarmak için plastik R yaylarına bastırın ( ekil 10. 2). [. . . ] Ya filtresini yıkarken veya de i tirirken ızgarayı ılık sabunlu suyla iyice yıkayın. Yeni filtreyi veya tamamen kuruduktan sonra eskisini takın. Lambaları de i tirme Davlumbazın elektrik ba lantısını kesiniz. Aydınlatma kapa ını veya arka ya filtresi destek ızgarasını açın. Her zaman geçmi lambaları cihazınıza uygun, zeytin biçimli en çok 40 Watt (E 14) de erinde ampullerle veya en çok 14 Watt gücünde neon lambalarla veya 11 Watt gücünde PL lambayla (tek PL lambalı cihazlar) ya da 9 Watt gücünde PL lambalarla (çift PL lambalı cihazlar) de i tirin. [. . . ]

SIEMENS HB65LR560F/45 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS HB65LR560F/45 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag