Kullanım kılavuzu SIEMENS HB65LR660F/45 INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS HB65LR660F/45 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS HB65LR660F/45 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS HB65LR660F/45 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS HB65LR660F/45 INSTALLATION INSTRUCTIONS: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1041 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS HB65LR660F/45INSTALLATION INSTRUCTIONS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] (Ýçindekiler ve Dizin bölümlerinde baðlantýlý alanlarýn altý çizili deðildir. ) Örnek: Ýçindekiler Önceki sayfaya dönmek için Acrobat Reader menü çubuðunda düðmesine basýn. ÝÇÝNDEKÝLER Bu kýlavuzun içindekileri gösterir. Ýçindekiler'deki bir konuyu týklatarak doðrudan o konuya geçebilirsiniz. Yer iþaretlerinin Kullanýmý Yer iþaretleri bu kýlavuzun sol tarafýnda oluþturulmuþtur. Bir yer iþaretini týklatarak doðrudan o bölüme geçebilirsiniz. DÝZÝN Bu kýlavuzun Dizin'ini gösterir. Dizin'deki bir konuyu týklatarak doðrudan o konuya geçebilirsiniz. Bu kýlavuzun Yazýcýda Yazdýrýlmasý Bu kýlavuzu yazdýrmak için, Acrobat Reader'in "File" menüsünden "Print"'i (Yazdýr) seçin. [. . . ] EXTRA Eðer bypass tablasýný seçerseniz, bypass tablasýna kaðýt yükleyin. * Kullaným paneli'ndeki kaðýt boyutlarý ülke veya bölgeye göre deðiþecektir. Bir Baský iþinin duraklatýlmasý Basým iþlemi sýrasýnda bir baský iþinin duraklatýlmasý istendiðinde makineyi çevrim dýþý býrakmak için Kullaným paneli 'deki [ÇEVRIM IÇI] tuþunu ( ) týklatýn. Bastýrma iþlemi duraklayacak ve ÇEVRIM IÇI göstergesi yanýp sönecektir. • Bir basým iþini iptal için [SÝL (C)] tuþu ( ) veya [TÜMÜNÜ SÝL (CA)] tuþuna ( ) basýn. • Bastýrma iþlemini yeniden baþlatmak istendiðinde makineyi çevrimiçi duruma geri döndürmek için [ÇEVRIM IÇI] tuþuna ( ) basýn. Yakýn kaðýt boyutunu kullan özelliði etkinse Baský iþlemi bastýrýlacak resmin boyutuna yakýn ölçüde bir kaðýt kullanýlarak gerçekleþtirilecektir. Not Yazdýrmadan önce, yazýcý sürücünün "Tepsi Durumunu Ayarla" kýsmý ile tablaya doldurulan kaðýdýn ayný boyutta olduðundan emin olun. (Yazýlým Kurulum Rehberinde "YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI" kýsmýna bakýnýz. ) Yazdýrma sýrasýnda, yazdýrýlacak belge için doðru kaðýt büyüklüðüne sahip kaðýt tablasýný seçerseniz, yazdýrma iþlemi baþarýyla gerçekleþtirilecektir (yazýcý sürücü kurulum ekranýnýn "Kaðýt" sekmesindeki "Kaðýt kaynaðý" bölümünde kaðýt tablasýný seçin). ÝÇÝNDEKÝLER DÝZÝN 6 1 1 2 3 YAZDIR Yazýcý Sürücüsünün "Baþlat" Düðmesinden Açýlmasý Windows 95/98/Me/NT 4. 0 Yazýcý sürücüsünü Windows "Baþlat" düðmesinden açarak yazýcý sürücüsü ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Bu þekilde yapýlan ayarlar bir uygulamadan baský yaptýðýnýzdaki baþlangýç ayarlarý olacaktýr. (Eðer bastýrma sýrasýnda yazýcý sürücüsü kur ekranýndan ayarlarý deðiþtirirseniz, uygulamadan çýktýðýnýzda ayarlar baþlangýç ayarlarýna geri dönecektir. ) Windows 2000/XP "Baþlat" düðmesini ve ardýndan "Denetim Masasý"'ný týklatýnýz. Windows 2000'de, "Baþlat" düðmesini týklatarak "Ayarlar"'ý seçin. 1 2 "Baþlat" düðmesini týklatarak "Ayarlar"'ý seçin ve ardýndan "Yazýcýlar"' týklatýn. "Dosya" menüsünde "Özellikler"'den "SIEMENS AR-XXXX" yazýcý sürücüsü simgesini týklatýn. "Yazýcýlar ve Diðer Donanýmý" ve ardýndan "Yazýcý ve Fakslar"'ý týklatýn. Windows 2000'de "Yazýcýlar"'ý týklatýn. Dosya menüsünde "Özellikler"'den "SIEMENS AR-XXXX" yazýcý sürücüsü simgesini týklatýn. Not Windows NT 4. 0'de, yazýcý sürücüsü kur ekranýný açmak için "Document Defaults" seçeneðini seçin. 3 4 Genel sekmesinde "Yazdýrma Tercihleri" düðmesini týklatýn. Yazýcý sürücüsü kur ekraný görünür. Yazýcý Sürücüsü Ayarlarý Windows 95/98/Me'de "Kur" sekmesini týklatýn. Yazýcý sürücüsü kur ekraný görünür. Yazýcý Sürücüsü Ayarlarý ÝÇÝNDEKÝLER DÝZÝN 7 1 YAZDIR Yazýcý Sürücüsü Ayarlarý Bir ayar ile ilgili Yardým'ý görmek için pencerenin üst sað köþesindeki düðmesini týklatýn ve ardýndan ayarý týklatýn. Tek Sayfaya Çoklu Sayfa Yazdýrma 1 2 Yazýcý sürücüsü kur ekranýnda "Kaðýt" sekmesini týklatýn. "Kaðýt Boyutu" ayarýnda basýlacak resmin orijinal (A3) ölçüsünü seçin. 4 Bastýrma için kullanýlacak (A4) gerçek kaðýt ölçüsünü seçin. Basýlan resmin boyutu makineye yüklenen kaðýdýn boyutunu karþýlamak için otomatik olarak ayarlanacaktýr. Kaðýt Boyutu: A3 Kaðýt Boyutuna Sýðdýr: A4 3 "Sayfaya Sýðdýr" kutusunu iþaretleyin. A3 boyutunda doküman (Kaðýt Boyutu) A4 boyutunda kaðýt (Kaðýt Boyutuna Sýðdýr) ÝÇÝNDEKÝLER DÝZÝN 10 1 YAZDIR Basýlacak Resmi 180 Derece Döndürme Basýlacak resim 180 derece döndürülebilir. Bu özellik sadece tek yönlü olarak yüklenebilen zarf ve diðer kapaklý kaðýtlar üzerine doðru basýma imkan saðlamak üzere kullanýlýr. Bu özelliði kullanmak için "Kaðýt" sekmesi üzerindeki "Görüntü Yönlendirmesi"'deki görüntü yönlendirme seçeneðini seçerek ardýndan "180 derece döndürünüz" onay kutusunu iþaretleyin. Yazýcý sürücüsünün nasýl açýlacaðýyla ilgili ayrýntýlar için Bkz. Temel Yazdýrma Ýþlemi Aþaðýdaki örnek bir zarf üzerinde basýlý bir adresin doðru ve yanlýþ yönlendirilmesini göstermektedir. Yazdýrma Sonucu Yatay 180 derece döndürünüz Yatay 180 derece döndürünüz Not Kaðýt yükleme iþlemi Kullanim kilavuzu'nda açýklanmaktadýr. ÝÇÝNDEKÝLER DÝZÝN ABCD ABCD 11 1 YAZDIR Filigran Bastýrma Belgenizin üzerine örneðin "GÝZLÝ" gibi bir filigran bastýrabilirsiniz. Filigran bastýrmak için yazýcý sürücüsünü açýn, "Filigranlar" sekmesini týklatýn ve aþaðýdaki adýmlarý izleyin. Yazýcý sürücüsünün nasýl açýlacaðýyla ilgili ayrýntýlar için Bkz. Temel Yazdýrma Ýþlemi Filigran Bastýrma "Filigran" açýlýr listesinden bastýrmak istediðiniz filigraný (örneðin "GÝZLÝ") seçerek bastýrýn. Baský Örneði Kendi özel filigranýnýzý yaratmak için bir metin girebilirsiniz. Filigran ayarlarýyla ilgili ayrýntýlar için yazýcý sürücüsü Yardým'a bakýn. Eðer iþletim sisteminiz Windows NT 4. 0, 2000 veya XP Home Edition ise, Denetim Masasý'ný açarak 6. [. . . ] "Yazýcý Görevleri'nde" "Yazýcý Ekle"'yi týklayýn. Yazýcý Ekleme Sihirbazý görünecektir. 4 "Ýleri" düðmesini týklatýn. ÝÇÝNDEKÝLER DÝZÝN 16 2 5 YAZICI PAYLAÞ IMI Ýstemci Ayarlarý "Að yazýcýsý veya baþka bir bilgisayara baðlý yazýcý" seçeneðini seçerek "Ýleri" düðmesini týklatýn. (bölüm 2) 7 Aðda paylaþýlacak yazýcýyý seçin ve "Ýleri" düðmesini týklatýn. 6 "Yazýcý için gözat"'ý seçerek "Ýleri" düðmesini týklatýn. Bu pencerenin içeriði að ortamýnýza baðlý olarak deðiþecektir. 8 9 "Varsayýlan Yazýcý" ekranýnda ayarlarý seçerek "Ýleri" düðmesini týklatýn. "Son" düðmesini týklatýn. ÝÇÝNDEKÝLER DÝZÝN 17 2 1 2 3 YAZICI PAYLAÞ IMI Ýstemci Ayarlarý "Baþlat" düðmesini týklatýn ve "Ayarlar"'ý seçinve ardýndan "Yazýcýlar"' týklatýn. "Dosya" menüsünde "Özellikler"'den "SIEMENS AR-XXXX" yazýcý sürücüsü simgesini týklatýn. Yazýcý özellikleri görünür. (bölüm 1) Windows NT 4. 0 Ayarlarý Eðer iþletim sisteminiz Windows NT 4. 0 ise, yazýcý sürücünü yükledikten sonra yazýcý özelliklerini aþaðýdaki þekilde ayarlayýn. Yazýcý sürücüsünü yüklemek için Yazýlým Kur Kýlavuzu'nda bkz. [. . . ]

SIEMENS HB65LR660F/45 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS HB65LR660F/45 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag