Kullanım kılavuzu SIEMENS HB75BC652F/45 INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SIEMENS HB75BC652F/45 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SIEMENS HB75BC652F/45 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SIEMENS HB75BC652F/45 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SIEMENS HB75BC652F/45 INSTALLATION INSTRUCTIONS: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (727 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SIEMENS HB75BC652F/45INSTALLATION INSTRUCTIONS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Model adýnýzý, kullanma kýlavuzundaki "PARÇA ÝSÝMLERÝ VE FONKSÝYONLARI" kýsmýnda bulabilirsiniz. ● Modelinizin adý için, kopyalayýcýnýn iþletim kýlavuzunda "PARÇA ÝSÝMLERÝ VE FONKSÝYONLARI" bölümüne bakýn. ● Bu kýlavuz, "RSPF" olarak tekli geçiþ besleyicisinin ters çevrilmesine dayanmaktadýr. ● Bu kýlavuzdaki ekran açýklamalarý ve prosedürler esas itibariyle Windows® ortamlarýnda Windows Vista® için. [. . . ] "Súgó" seçin. Printer Administration Utility "Yazýlým CD-ROM"undaki (Disk 2) Benioku (Readme) dosyasý ile PDF formatýndaki kullanma kýlavuzuna bakýnýz. Benioku dosyasý ile kullanma kýlavuzu CD-ROM’daki þu klasörde bulunur. (Aþaðýdaki yolun içinde geçen "R" harfini CD-ROM’unuzun sürücü harfi ile deðiþtiriniz. ) R:\Sadmin\Documents\Turkish Printer Status Monitor "Baþlat" tuþuna, "Tüm Programlar" noktasýna (Windows 2000’deki Programlar) ve sonra "SIEMENS Printer Status Monitor" ne týklayýn. "Printer Status Monitor" seçin. Printer Administration Utility "Baþlat" tuþuna, "Tüm Programlar" noktasýna (Windows 2000’deki Programlar) ve sonra "SIEMENS Printer Administration Utility" na týklayýn. "Printer Administration Utility" seçin. Ýçindekiler 30 3 1 YAZICI YARDIMCI PROGRAMLARI Yazýcý yardýmcý programlarýnýn kullanýlmasý 2 (bölüm 2) Printer Status Monitor ayarlarýnýn deðiþtirilmesi Kurulum tamamlanýr tamamlanmaz, Printer Status Monitor normalde Windows arka planýnda çalýþýr. Printer Status Monitor ayarlarýný deðiþtirmeniz gerektiðinde, aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn. Görev çubuðu üzerinde Printer Status Monitor ikonunda ( ) saða týklayýn, ve açýlýr menüden "Tercihler" seçin. Printer Status Monitor ayarlarýný istediðiniz gibi deðiþtirin. Printer Status Monitor ayarlarý hakkýnda bilgi için, Printer Status Monitor Yardýmýna bakýn. (Ayarlar penceresinde "Yardým" tuþuna týklayýn. ) Not Printer Status Monitor ikonu görünmez ise, Printer Status Monitor baþlatmak için "Yazýcý yardýmcý programlarýnýn çalýþtýrýlmasý" bakýn. Ýçindekiler 31 3 1 YAZICI YARDIMCI PROGRAMLARI Yazýcý yardýmcý programlarýnýn kullanýlmasý Görev çubuðundaki Printer Status Monitor ikonu ( ) üzerine sað týklayýn ve açýlýr menüden "SIEMENS MX-xxxx Durumu" seçin. (bölüm 3) Yazýcý durumunun kontrol edilmesi Printer Status Monitor, makinede toner ve kaðýdýn kalýp kalmadýðýný kontrol etmenizi saðlar. Not Makineden kaynaklanan bir hatadan veya baþka bir problemden dolayý yazdýrma mümkün olmadýðýnda ikon kýrmýzýya döner. 2 "Ayrýntý" tuþuna týklayýn. Pencere, makine durum ayrýntýlarýný gösterir. Not Pencereyi daraltmak için, "Ayrýntýyý gizle" tuþuna týklayýn. Varsayýlan olarak, 1 adýmda "SIEMENS MX-xxxx Durumu" seçildiðinde, daraltýlmýþ pencere baþlangýçta görünür. Ýstenirse, baþlangýçta geniþletilmiþ bir pencerenin görünmesi için ayarlamayý deðiþtirebilirsiniz. ☞Printer Status Monitor ayarlarýnýn deðiþtirilmesi Ýçindekiler 32 4 1 MAKÝNEDE ÝÞ LETÝM Bir baský görevine öncelik verilmesi/ Bir baský görevinin iptal edilmesi (bölüm 1) Bir baský görevine öncelik verilmesi Makine kopyalama yaptýðý veya alýnan bir fax mesajýný yazdýðý için bir baský görevi bekletildiðinde, mevcut göreve ara vermek ve hemen baský görevini yazdýrmak için aþaðýdaki prosedür kullanýlabilir. Göreve öncelik vermek için, baský görev durum ekranýný kullanýn. Ýþ durumu ekranýnýn kullanýlmasý ile ilgili daha fazla bilgi için kullanma kýlavuzuna bakýnýz. [ÝÞDURUMU] tuþuna basýn. TARAYICI VERİ 4 [ÖNCELÝK] tuþuna dokunun. ITING ITING AYRINTI ÖNCELÝK DUR/SÝL YAZD. Mevcut ayarlanmýþ nümerik deðer görüntülenir. Nümerik deðerler ve tuþlarýna dokunmak suretiyle ayarlanabilir. Ýçindekiler 36 4 MAKÝNEDE ÝÞ LETÝM Yazýcý durum ayarlarýnýn düzenlenmesi (bölüm 3) DURUM AYARLARI Fabrika varsayýlan ayarlarý 1 DÝKEY A4 veya 1/2 x 11 OTOMATÝK OTOMATÝK Devre dýþý býrakýldý 600dpi Devre dýþý býrakýldý 1-YÜZLÜ Etkinleþtirildi Etkinleþtirildi PCL AYARLARI Fabrika varsayýlan ayarlarý DAHÝLÝ YAZI TÝPÝ: 0 (Courier) 0 Devre dýþý býrakýldý Fabrika varsayýlan ayarlarý Devre dýþý býrakýldý Yazýcý durum ayar menüsü Ayar ile ilgili açýklamayý görmek için bir ayar üzerine týklayýn. DURUM AYARLARI VARSAYILAN AYARLAR KOPYALAR YÖNLENDÝRME VARSAYILAN KAÐIT BOYUTU VARSAYILAN KAÐIT KAYNAÐI VARSAYILAN KAÐIT TÜRÜ YUMUÞATMA ÇÖZÜNÜRLÜK EK YAZDIRMA MODU 2-YÜZLÜ BASKI SAYFA KORUMASI ROPM Not TONER TASARRUFU MODU Devre dýþý býrakýldý PCL SEMBOL SETÝ AYARL. 3 (PC-8) PCL YAZI TÝPÝ AYARI SATIR BESLEME KODU GENÝÞ A4 PostScript AYARLARI* PS HATALARINI YAZDIR * PS3 geniþletme takýmý takýldýðýnda görünür. Sistem ayarlarýnda "LÝSTE YAZDIR" kýsmýnda bulunan "YAZICI AYAR LÝSTESÝ"ni yazdýrarak geçerli yazýcý durum ayarlarýný görebilirsiniz. ☞Yazýcý ayarýnýn ve font listelerinin yazdýrýlmasý Ýçindekiler 37 4 MAKÝNEDE ÝÞ LETÝM Yazýcý durum ayarlarýnýn düzenlenmesi (bölüm 4) Yazýcý durum ayarlarý Fabrika varsayýlan ayarlarý koyu olarak belirtilmiþtir. VARSAYILAN AYARLAR Öðe TONER TASARRUFU MODU KOPYALAR YÖNLENDÝRME Seçimler Etkinleþtirildi, Devre dýþý býrakýldý (onay iþareti yok) 1 - 999 DÝKEY, YATAY Taným Bu iþlem, toner tasarruf modunu etkinleþtirir veya devre dýþý býrakýr. Toner tasarruf modu, resmi biraz daha açýk olarak yazdýrmak suretiyle toneri korur. Bu iþlem, kopyalarýn sayýsýný seçmek için kullanýlýr. Bu iþlem, basýlý sayfanýn doðrultusunu ayarlar. Resim dikey doðrultuda daha uzun olduðunda "DÝKEY", veya resim yatay doðrultuda daha uzun olduðunda "YATAY" seçin. Bu iþlem, basýlý resim için kullanýlacak varsayýlan kaðýt boyutunu ayarlar. Ayarlanan kaðýt boyutu tablalardaki kaðýt boyutlarýyla uyuþmasa dahi, basýlý resim bu ayara uygun olarak biçimlendirilir. [. . . ] Bu iþlem, sistem yöneticisi veya að hakkýnda bilgisi olan baþka biri tarafýndan yapýlmalýdýr. 1 2 3 2 Makine bilgisini girin. Ayrýntýlý bilgi için, menü çerçevesinde [Yardým] týklayýn. Baðlantý menüsünden, [Hizmetler] 'ya týklayýn. "Hizmet Kurulumu" ekraný görünecektir. [SMTP] 'ye týklayýn. Girilen veriyi saklamak için [Gönder] üzerine týklayýn. 3 4 Ýçindekiler E-posta ortamýný kurmak için gerekli bilgiyi girin. Ayrýntýlý bilgi için, menü çerçevesinde [Yardým] týklayýn. Girilen veriyi saklamak için [Gönder] üzerine týklayýn. 61 6 1 2 MAKÝNEDE WEB SAYFASI E-posta durum ve e-posta uyarý ayarlarý (bölüm 2) Durum mesaj kur Belirlenen bir zaman takvimine dayanarak kopya sayýsý, baský sayýsý, ve toplam çýktý sayýsý gibi geçerli sayým bilgisini göndermek için durum mesaj fonksiyonunu kullanýn. Hedefler sýrasýyla yöneticiler ve bayiler için ayarlanabilir. Durum mesajýný kurmak için, þu adýmlarý uygulayýn: Baðlantý menüsünden, [Durum Mesajý] üzerine týklayýn. "Durum Mesajý Ayarý" ekraný görünecektir. E-posta Durum ayarlarý tamamlandýðýnda, belirlenen e-posta adreslerine e-posta yoluyla yazýcý hesap bilgisi periyodik olarak gönderilecektir. Not Hedef adresleri ve zaman planlamasý dahil olmak üzere gerekli bilgiyi girin. Ayrýntýlý bilgi için, menü çerçevesinde [Yardým] týklayýn. [Gönder] e týklamadan önce gezginden çýkarsanýz, ayarlar iptal edilecektir. Seçilen e-posta adreslerine yazýcý bilgisini hemen göndermek için, [Þimdi Gönder] e týklayýn. 3 Girilen veriyi saklamak için [Gönder] üzerine týklayýn. Ýçindekiler 62 6 1 2 MAKÝNEDE WEB SAYFASI E-posta durum ve e-posta uyarý ayarlarý (bölüm 3) Uyarý Mesajý Kur Tonerýn bitmesi ve birleþik kaðýtlarýn neden olduðu sorunlar gibi bu tür problemler ortaya çýktýðýnda belirlenen hedeflere uyarý bilgisi göndermek için uyarý mesaj fonksiyonunu kullanýn. [. . . ]

SIEMENS HB75BC652F/45 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SIEMENS HB75BC652F/45 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag