Kullanım kılavuzu SONY DSC-W550

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY DSC-W550 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY DSC-W550 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY DSC-W550 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY DSC-W550 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (24857 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY DSC-W550 (1575 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY DSC-W550

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] "#$!%&'#(&)!*''+), , ---. +/0/(10&23#451+#. 216!!"# $%&%'(&)*# +), )-%. # /%012%'3&3# '%-3&# %. 4353&36# )7)&# -18199:2# 1412)6;# <:-=1&# >"# -%. )0%-. %23# 4)99%-. )*1# , -. /. 0!12!3. !-. . . %&30#93. %?"6"&"#). 12)41#9". . %&0%9#:6121#'%9. %@3&;#+), )-%. #/%012%&36#:612)&419)#A12719# 4:501. 12)&B# C%27%. %23&B# 01&:# 0%441. 12)&)&# ?';# >"# 9". . %&30# 93. %?"6"&4%# AD'-12). 1&# 819). . 1241&# =%29. 3# (. %>). 1*15)&)#"&"-0%@3&;#!1+2-3&4"52", $&#"6"2", $%"&7-55"*&+7-%8&!45@3-. 3# 9%'1-# ?1# 4)'9. 12)&# ?1@%# >%'30# @%# 4%# @%@3&# 0%. 6101. 12)&)&# 91&4)# D61. # 9". . %&30# %0%*3&3&# 4383&4%# 9". . %&3. 0%'3! [. . . ] A'$&+'0, #$&(#$%/&0#)+/(&2)1#&. #E'&D#, #$7#&7*-'. *-&(#$%&*. ')*D')'$F&#-9#0&D#, #$7#&, #+&. 2)?70*-!A#, #$7#-/-& (#$%#&, #0/)+#1/&G-*$')+*>@&:C#$#0, *$'1, '0&('(+*&+*7. #-#&4*)*D')'$@<&!A#, #$7#&. 5>45-&(#$%&*. '). '8'&E#). *&0, -. $#-/-&6#)/(+#&15$*1'&#(/$/&0/1#). /8/-. #3&D#, #$7#-/-&0?))#-/+& G+$5-5-&12-?-#&4*)'-+'(, '$@&H*-'&D'$&D#, #$7#&1#, /-&#)/-@&!6#&7%+)#*&, "(()#&, &, %3"/. , . , -"%8)#8", 9&%2&#%*)+"(%)'3"%:/(&;0%9&2&<%2. #"/*"3. , 5%=/0&%+"/-&#-)>%%!/. 0"%-)?#)%?)3"%@#)+&(), %. 0. %, )-), &3()%3", 9. , "%?)A?)3"%)()/+#&/%4"#;*"0. , "%, )-), %1("2&(&#5! ! B"+"#3"%C*#@! D"3-)-&()2&(&#%9C#@, +@% 0"3. 0. !MN6=%0+", -"#-. , "%9C#)%/"3. +%/1'O(("#. %! /012!34, -. 5. !N&OG$5-, 5)*+*&P$5-)*$'&A'$)'8'QR-'-&0/1#), +#1/. /$@&!S/9#0)/0T&UVWJ&:XV@YWZ<[I*+T&\&]^3&_J`&a0$#-&#6/00*-@6!!L#-#12-'9&S`&b#;/>#&C#$, /-/&:VU&cA<&0?))#-/$0*-@&!C#+*$#&#6/). /0, #-&V^&1#-'7*&12-$#&0#7. /&D#()#, +#@&:e=, '0&4G$5-, 5&1#D', )*+*&;2-01'789:!3;<=>?@!P)#%4)/&*-)%H("'%3"/. ("#"/%8)#%FG%0", &3)-)%2&#%4)/&*A!!b*$&6*0'+. *&B88-!C8D:9:!$. D. !C89:-:9E, 9!FGE. !02-?+?-#&6*B'$+*&B*7#&, *$1'-'&7#=+#@&!b*$&f^&6*0'+. *-&12-$#&0#+*$#7/&0#=#, +#&B*&D#, #$7#&128?7?-9#7#&0#. #$&D*0)*+*@&!F1)"#7, 27"2)#"$!7AB0181#$21)5"3, 2#!! O(122<=(2P2792/2D2E(N4;27>(!. //0!/1/29274E4(P2Q<4;<2E(1CE72R(;2/072P4(;2Q2<4E>('CE72(;2/072P4(P0E=D0E(2N4ER(*34526789!(-2P4<+!/CDAE2(50N=E(S0(0;72ED2(DCL7A(2P279274E(TA9AEAQ(TA9AE/2D4L4E4(;CE<7C9(0D=E>(!U2V2(6E:0D0E(122<(2P279274E4(P2Q/2D2E(D=L07(2P279274(<2/2/92/2;(=N=E(:;<=)>. <$?!D8L/01=E0(T2149/4W12R(2W2L4D2;=(X'22<(&P274E4E(U0L=W<=7=9/01=Y(Q7C10D878E8(<2;=Q(0D070;(122<=( DCL7A(W0;=9D0(2P2792P4E>! ;<=>?&'=!@)7AB013$21)5"3, 29)! ! ! '""()*+"#, 2, 2)I1B$J($#$8013$! !$%&'(!)*+, !$'=!?K@)012A3A271);LMNL/)'=!@)GB13$2$)31:$2)F1))"!7AB013$21)5"3, 29)!'22<=(2P2792/2;(=N=E(&D4/(Z(S0([\D0!D0L=W=;9=;907(P2Q492T=9=7>(!O"("#+"):, 6"#, 83")5$81)3""()"+"#, )-6"01#"7"6$. )12)"P)Q)"+)6"7"#)%"4, P"7")(R(R8"S"6(, #)-I"%$8$) 5"("#+"+, )7H87R#0"6)$:$2)("0)7H8R)5"("#+")TU)3""()F1+")7"%")RPR2)3A#1)6"01#"+")("6, 8, ) 5, #"6, 2. ! "#$%&'%!($)*+! !, -. /0-!123!"#$%&$#'()*+, +'-)'*$. /)/+&)0'%!1!"#$%&$#20'3451)#+&, )5+0/)'*6&&$02&$0'$. $#&$#2'5)(, )0+7)' !&$0$*'1$02. $0', )08&)#'-)'*$, )#$. &$'/$9$'(!*')"&)0, )0+7+'-)':+9$72'/$9$'*!&$. '*6&&$0, $0272'5$"&$. $0' , )08&)#'. 8*&8';)*+&/)'3)&, )*1)/+#<'!=7)&&+*&)>'?@ABCDE', )0858'*$, )#$020'5$$1+'-)')0)#F+'*!01#!&8. &)'+&3+&+'40), &+'$. $#&$#2'+()#+#<'G$, )#$. 2' *6&&$0, $. $'/)-$, ')1, )/)0'40:)'H6', )08080'$. $#&$#202'*!01#!&')/+0<!I6#$/$>'0!#, $&'34#8018', !/60/$'$. $#'. $J2&, $520$'+&+;*+0'. 401), '$0&$12&, $*1$/2#K'$0:$*!3451)#+, ' LJ&$. H$:*M', )0858'-)'$. $#', )08580/)'/)'$. $#&$#'H)07)#';)*+&/)'. $J2&$H+&, )*1)/+#<'! [. . . ] HI56/!. !*;7"%5"!(T=I;KI9=+1!:I56/!F!*;7"%5"!(VI66I6+!R2(&2J4(), 9)*;7"%5"><2%'3$)0[4Q);%T$&'(&4+!R2(&2J4():)*;7"%5"><2%'3$)0!;7"%5");%T$&'(&'8)!0!;7"%5")W"3"(&"L")D&272()?P)0\E?8C). -HP)0?E. 8)#$32). P)0, :E]8) <$Z'&'7-8! [. . . ]

SONY DSC-W550 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY DSC-W550 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag