Kullanım kılavuzu SONY DSC-W630

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY DSC-W630 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY DSC-W630 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY DSC-W630 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY DSC-W630 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (17016 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY DSC-W630 (3169 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY DSC-W630

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kafan>z> oldukça rahatlatan, üstün bir Kullan>c> Deneyimi sunaca¤>ndan eminiz. <yi flanslar! 35. 293. 044. . . EWF 10160. qxd 5/10/06 17:16 Página 4 4 içindekiler electrolux <çindekiler Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ürün tan>m> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kullan>m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Y>kama tavsiyeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Uluslararas> y>kama kodu sembolleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Y>kama program> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20 Program bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22 Bak>m ve temizlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Servis ça¤>rmadan önce. . . . . . . . . . . . . . 26 Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tüketim de¤erleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Çevreyle ilgili bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Garanti koflullar>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Müflteri hizmeti merkezleri. . . . . . . . . . . 38 Afla¤>daki semboller bu k>lavuzda kullan>lmaktad>r: Kiflisel güvenli¤inizle ve cihaz>n zarar görmesinin nas>l önlenece¤i ile ilgili önemli bilgiler. Genel bilgiler ve tavsiyeler Çevre bilgisi 35. 293. 044. . . EWF 10160. qxd 5/10/06 17:16 Página 5 güvenlik bilgileri electrolux 5 Güvenlik bilgileri Kendi güvenli¤iniz ve cihaz>n do¤ru kullan>m> için cihaz> monte etmeden ve ilk kez kullanmadan önce, bu kullan>m k>lavuzunu, ipuçlar> ve uyar> bilgileri de dahil dikkatlice okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaç>nmak için, cihaz> kullanan tüm kiflilerin cihaz>n kullan>m>yla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmas> önemlidir. [. . . ] Kalm>fl olabilecek izleri a¤art>c> ile ç>kart>n. Mürekkep: mürekkebin tipine göre, kumafl> önce asetonla (*) sonra asetik asitle >slat>n; beyaz kumafl üzerinde kalan izleri a¤art>c> ile ç>kart>n ve sonra iyice durulay>n. Zift lekeleri: önce leke ç>kar>c>, metil alkol (mavi ispirto) veya benzinle önifllemden geçirin, sonra macun deterjanla ovalay>n. (*) suni ipekler üzerinde aseton uygulamay>n. Deterjanlar ve katk> maddeleri <yi y>kama sonuçlar>n>n elde edilmesi ayr>ca deterjan seçimine ve savurganl>¤> önleme ve çevreyi koruma için do¤ru miktarda deterjan kullan>m>na ba¤l>d>r. Ekolojik tipte olsa bile deterjanlar, fazla miktarda kullan>ld>klar>nda do¤an>n hassas dengesini bozabilen maddeler içerir. Deterjan seçimi kumafl>n tipine, (hassas, yünlü, pamuklu, vs. ), rengine, y>kama s>cakl>¤>na ve kir derecesine göre yap>l>r. Genelde kullan>lan tüm çamafl>r makinesi deterjanlar> bu makinede de kullan>labilir: · her türlü kumafl için toz deterjanlar, · hassas çamafl>rlar (maks. 60°C) ve yünlüler için toz deterjanlar, · s>v> deterjanlar, tüm çamafl>r tiplerinde tercihen düflük s>cakl>kta y>kama programlar> için (maks. Deterjan ve kullan>lacak katk> maddeleri, y>kama program> bafllat>lmadan önce deterjan çekmecesinin uygun bölmelerine konmal>d>r. E¤er konsantre toz veya s>v> deterjanlar kullan>l>yorsa öny>kamas>z bir program seçilmelidir. S>v> deterjan>, deterjan da¤>t>c> çekmecesindeki iflaretli bölmeye program bafllamadan hemen önce koyunuz. Devir düfl . 3 Durulama K>sa süreli s>kma Hassas durulama 3 Durulama K>sa süreli s>kma Boflaltma Suyu boflaltma S>kma Su boflaltma ve uzun süreli s>kma Su boflaltma ve k>sa süreli s>kma Hassas S>kma Devir düfl . 35. 293. 044. . . EWF 10160. qxd 5/10/06 17:16 Página 21 program bilgileri electrolux 2 1 Program bilgileri Yünlüler ve Elde y>kama Islatma Makinede y>kanabilir yünlüler ve ayr>ca "elde y>kanabilir" sembolünü tafl>yan elde y>kanabilir yünlüler ve hassas çamafl>rlar için y>kama program>. Bu makinenin yünlü y>kama devri, giysilerin giysi etiketindeki talimatlara ve çamafl>r makinesinin üreticisi taraf>ndan verilen talimatlara göre y>kanmas> kofluluyla, makinede y>kanabilir Woolmark ürünlerinin y>kanabilirli¤i aç>s>ndan Woolmark taraf>ndan onaylanm>flt>r. Bu, a¤>r kirli çamafl>rlar için özel bir programd>r. Islatma süresi sona erdi¤inde, makine otomatik olarak durur ve suyu tamburda b>rak>r. Islatma program> için deterjan> sembolüyle iflaretli bölmeye koyunuz. Bu program, ipek veya yünlüler gibi çok hassas çamafl>rlar için kullan>lamaz. Yeni bir y>kama devri bafllatmadan önce, afla¤>daki ifllemleri yaparak suyu boflaltmak gereklidir: · Sadece boflaltma: program seçme dü¤mesini Boflaltma program>na getiriniz. · Boflaltma ve sikma: program seçme dü¤mesini S>kma veya Hassas s>kma program>na getiriniz, S>kma h>z> seçme dü¤mesini döndürmek suretiyle s>kma h>z>n> düflürünüz ve daha sonra Bafllat/Beklet dü¤mesine bas>n>z Önemli!Islatma iflleminin sonunda (suyu boflaltt>ktan sonra), y>kama program> seçebilirsiniz. Öncelikle program seçme O dü¤mesini "O", konumuna getiriniz, daha sonra program> seçiniz ve Bafllat/Beklet dü¤mesine bas>n>z. Bu, S>kma h>z> düflürme, s>kmas>z ve seçenekleriyle kombine edilebilen komple bir programd>r. [. . . ] E¤er gerekirse, cihaz>n arkas>ndaki somunu gevfleterek hortumu gereken flekilde döndürünüz. Daha sonra, kaçak olmas>n> önlemek için somunu tekrar s>k>n>z. (Muslu¤u aç>n>z ve kaçak olmad>¤>ndan emin olduktan sonra tekrar kapat>n>z. ) 35. 293. 044. . . EWF 10160. qxd 5/10/06 17:16 Página 34 3 4 electrolux montaj ÖNEML<: Zeminden hortumun en yüksek noktas>na olan mesafe 60 ile 90 cm aras>nda olmal>d>r. T>kanma olmamas> için hortum bükülmemeli ve k>r>lmamal>d>r. [. . . ]

SONY DSC-W630 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY DSC-W630 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag