Kullanım kılavuzu SONY DSC-W550L

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY DSC-W550L kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY DSC-W550L kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY DSC-W550L kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY DSC-W550L : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (24718 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY DSC-W550L

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunun size hayatýnýzý kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným rahatlýðý saðlayacaðýna söz veriyoruz. Ýyi þanslar! TR 4 electrolux içindekiler Ýçindekiler Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ürün tanýmý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Yýkama tavsiyeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Uluslararasý yýkama kodu sembolleri . . . . 20 Yýkama programý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-23 Program bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Bakým ve temizlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Servis çaðýrmadan önce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tüketim deðerleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Çevreyle ilgili bilgiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Garanti koþullarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Müþteri hizmeti merkezleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Aþaðýdaki semboller bu kýlavuzda kullanýlmaktadýr: Kiþisel güvenliðinizle ve cihazýn zarar görmesinin nasýl önleneceði ile ilgili önemli bilgiler. Genel bilgiler ve tavsiyeler Çevre ile ilgili bilgiler güvenlik bilgileri electrolux 5 Güvenlik bilgileri Kendi güvenliðiniz ve cihazýn doðru kullanýmý için cihazý monte etmeden ve ilk kez kullanmadan önce, bu kullanma kýlavuzunu, ipuçlarý ve uyarý bilgileri de dahil dikkatlice okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçýnmak için, cihazý kullanan tüm kiþilerin cihazýn kullanýmýyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmasý önemlidir. [. . . ] Deterjan seçimi kumaþýn tipine, (hassas, yünlü, pamuklu, vs. ), rengine, yýkama sýcaklýðýna ve kir derecesine göre yapýlýr. Genelde kullanýlan tüm çamaþýr makinesi deterjanlarý bu makinede de kullanýlabilir: · her türlü kumaþ için toz deterjanlar, · hassas çamaþýrlar (maks. 60°C) ve yünlüler için toz deterjanlar, · sývý deterjanlar, tüm çamaþýr tiplerinde tercihen düþük sýcaklýkta yýkama programlarý için (maks. Deterjan ve kullanýlacak katký maddeleri, yýkama programý baþlatýlmadan önce deterjan çekmecesinin uygun bölmelerine konmalýdýr. Eðer konsantre toz veya sývý deterjanlar kullanýlýyorsa, ön yýkamasýz bir program seçilmelidir. Çamaþýr makinesi, konsantre deterjanýn en uygun þekilde kullanýmý için bir devir-daim sistemine sahiptir. Sývý deterjaný, deterjan daðýtýcý çekmecesindeki sembolüyle iþaretli bölmeye program baþlamadan hemen önce koyunuz. Herhangi bir çamaþýr yumuþatýcýsý veya kola maddeleri, yýkama programý baþlatýlmadan önce sembolüyle iþaretlenmiþ bölmeye konmalýdýr. yýkama tavsiyeleri electrolux 19 Kullanýlacak miktarlarla ilgili üretici önerilerine riayet ediniz ve deterjan çekmecesindeki «MAX» iþaretini geçmeyiniz. Kullanýlacak deterjan miktarý Deterjan tipi ve miktarý, çamaþýrýn tipine, yük aðýrlýðýna, lekenin zorluðuna ve kullanýlan suyun sertliðine baðlýdýr. Bölgenizdeki suyun sertliði hakkýnda bilgiyi ilgili su iþleri idaresinden veya yerel yetkilinizden elde edebilirsiniz. Cihaz üreticisinin kullanýlacak miktarlar hakkýndaki talimatlarýna riayet ediniz. Sýkma hýzý tuþuna basýlarak düþürülebilir. . Suda Bekletme ve Gece Programý seçeneði olan programlarda son durulama suyunu boþaltmak için. Öncelikle program seçim düðmesini O konuma getiriniz, daha sonra Boþaltma programýný seçiniz ve Baþlat/Beklet tuþuna basýnýz. Elde yýkanabilir giysiler için ve Suda Bekletme ve Gece Programý seçeneðinden sonra uygulanabilir ayrý sýkma iþlemi. Bu programý seçmeden önce, program seçme düðmesi O pozisyonuna getirilmelidir. Sýkýlacak olan çamaþýrlara uygun hale getirmek üzere ilgili tuþu kullanarak hýzý seçebilirsiniz. Elde yýkanabilir giysiler için 700 devir/dakika hýzýnda ayrý kýsa sýkma devri. Sentetik, hassas, yünlü/elde yýkanabilir, ipekli çamaþýrlar için kullanýlmalýdýr. Bir programý sýfýrlamak ve makineyi kapatmak için seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. Böylece yeni bir program seçilebilir. TR Boþaltma Sýkma Hassas Sýkma O = Ýptal/KAPAMA 26 electrolux bakým ve temizlik Bakým ve temizlik Deterjan çekmecesinin temizlenmesi Yýkama toz deterjaný ve katký maddesi çekmecesi düzenli olarak temizlenmelidir. Çekmeceyi, dili aþaðý doðru bastýrarak ve dýþarý doðru çekerek çýkartýnýz. [. . . ] Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý; malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr. [. . . ]

SONY DSC-W550L KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY DSC-W550L kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag