Kullanım kılavuzu SONY KDL-46HX750

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY KDL-46HX750 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY KDL-46HX750 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY KDL-46HX750 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY KDL-46HX750 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (26581 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY KDL-46HX750 I-MANUAL ONLINE (PRINTABLE) (2191 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY KDL-46HX750

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunun size hayatýnýzý kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným rahatlýðý saðlayacaðýna söz veriyoruz. Ýyi þanslar! 4 içindekiler electrolux Ýçindekiler Güvenlik bilgileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ürün tanýmý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kullaným. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Yýkama tavsiyeleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Uluslararasý yýkama kodu sembolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Yýkama programý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21 Program bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Bakým ve temizlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Servis çaðýrmadan önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tüketim deðerleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Montaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Çevreyle ilgili bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Garanti koþullarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Müþteri hizmeti merkezleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Aþaðýdaki semboller bu kýlavuzda kullanýlmaktadýr: Kiþisel güvenliðinizle ve cihazýn zarar görmesinin nasýl önleneceði ile ilgili önemli bilgiler. Genel bilgiler ve tavsiyeler Çevre ile ilgili bilgiler güvenlik bilgileri electrolux 5 Güvenlik bilgileri Kendi güvenliðiniz ve cihazýn doðru kullanýmý için cihazý monte etmeden ve ilk kez kullanmadan önce, bu kullanma kýlavuzunu, ipuçlarý ve uyarý bilgileri de dahil dikkatlice okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçýnmak için, cihazý kullanan tüm kiþilerin cihazýn kullanýmýyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmasý önemlidir. [. . . ] Herhangi bir çamaþýr yumuþatýcýsý veya kola maddeleri, yýkama programý baþlatýlmadan önce sembolü ile iþaretlenmiþ bölmeye konmalýdýr. yýkama tavsiyeleri electrolux 19 Kullanýlacak miktarlarla ilgili üretici önerilerine riayet ediniz ve deterjan çekmecesindeki «MAX» iþaretini geçmeyiniz. Kullanýlacak deterjan miktarý Deterjan tipi ve miktarý, çamaþýrýn tipine, yük aðýrlýðýna, lekenin zorluðuna ve kullanýlan suyun sertliðine baðlýdýr. Bölgenizdeki suyun sertliði hakkýnda bilgiyi ilgili su iþleri idaresinden veya yerel yetkilinizden elde edebilirsiniz. Cihaz üreticisinin kullanýlacak miktarlar hakkýndaki talimatlarýna riayet ediniz. Aþaðýdaki hallerde daha az deterjan kullanýnýz: · az miktarda çamaþýr yýkýyorsanýz, · çamaþýrlar hafif kirli ise, · yýkama esnasýnda çok fazla köpük oluþuyorsa. Su sertliði dereceleri Derece Seviye Özellik Alman °dH Fransýz °T. H. 1 2 3 4 yumuþak orta sert çok sert 0-7 8-14 15-21 > 21 0-15 16-25 26-37 > 37 20 electrolux Uluslararasý yýkama kodu sembolleri yýkama programlarý electrolux 21 Yýkama programlarý Program/ Sýcaklýk Pamuklular Normal 95°Çamaþýr tipi Beyaz ve renkli pamuklular: örneðin çarþaflar, masa örtüleri, keten çamaþýrlar, gömlekler, bluzlar, iç çamaþýrlarý. Beyaz ve renkli pamuklular ekonomisi, hafif-normal kirli çamaþýrlar, gömlekler, bluzlar, iç çamaþýrlarý. Aðýr kirli pamuklu çamaþýrlar: örneðin çarþaflar, masa örtüleri, keten çamaþýrlar, gömlekler, iç çamaþýrlarý. Beyaz ve renkli pamuklular ekonomisi, hafif-aðýr kirli çamaþýrlar, gömlekler, iç çamaþýrlarý. Sentetik veya karýþýk kumaþlar, iç çamaþýrlarý, renkli giysiler, çekmez gömlekler, bluzlar. Seçenekler Devir düþ. Programýn tanýmý 95°C ile (soðuk) arasý Ana yýkama 3 Durulama Uzun süreli sýkma 60°C'den 40°C'ye kadar ana yýkama 3 Durulama Uzun süreli sýkma 95°C ile (soðuk) arasý Ana yýkama 3 Durulama Uzun süreli sýkma 60°C'den 40°C'ye kadar ana yýkama 3 Durulama Uzun süreli sýkma 60°C ile (soðuk) arasý ana yýkama 3 Durulama Kýsa süreli sýkma 60°C ile (soðuk) arasý ana yýkama 3 Durulama Kýsa süreli sýkma 40°C'de Ana yýkama 3 Durulama Kýsa süreli sýkma Pamuklular Eko 95°-60°-40° Pamuklular + Ön yýkama 95°Pamuklular Eko + Ön yýkama 95°-60°-40° Devir düþ. Devir düþ. Devir düþ. Sentetikler 60°- Devir düþ. Sentetikler + Sentetikler, aðýr kirli çamaþýrlar: iç çamaþýrý, renkli Ön yýkama giysiler, çekmez gömlekler. 60°Sentetikler Eko 40° Sentetikler Eko + Ön yýkama 40° Sentetik hafif kirli çamaþýrlar: iç çamaþýrý, renkli giysiler, çekmez gömlekler. Devir düþ. Devir düþ. Sentetik normal kirli çamaþýrlar: iç çamaþýrý, renkli giysiler, çekmez gömlekler. Devir düþ. 40°C'de Ana yýkama 3 Durulama Kýsa süreli sýkma 22 electrolux yýkama programlarý Yýkama programlarý Program/ Sýcaklýk Hassaslar + Ön yýkama 40°- 30°Hassaslar 40°- 30°Çamaþýr tipi Seçenekler Programýn tanýmý 40° ile (soðuk) arasý ana yýkama 3 Durulama Kýsa süreli sýkma 40° ile (soðuk) arasý ana yýkama 3 Durulama Kýsa süreli sýkma Devir düþ. Öncelikle program seçme düðmesini "O", konumuna getiriniz, daha sonra programý seçiniz ve Baþlat/Beklet tuþuna basýnýz. Kot çamaþýrlar Islatma program bilgileri electrolux 25 Program bilgileri Ýpekliler Ýpekliler ve karýþýk sentetikli çamaþýrlar için uygun hassas yýkama programý. Maksimum sýkma hýzý otomatik olarak 700 devire düþürülür. Bu program, hafif veya normal kirli pamuklu ve sentetik çamaþýrlar için seçilebilir. Sýcaklýk azaltýlacak ve yýkama süresi de artýrýlacaktýr. Böylece, enerjiden tasarruf saðlanýrken iyi bir yýkama sonucu elde edilmiþ olur. Bu program ile elde yýkanmýþ olan pamuklu giysilerin durulanmasý ve sýkýlmasý mümkündür. Makine 3 durulama uygular ve sonra maksimum hýzda bir sýkma devri gerçekleþtirilir. Sýkma hýzý, tuþuna basýlarak düþürülebilir. Suda Bekletme ve Gece Programý seçenekli programlarda veya Islatma programýnýn sonunda son durulama suyunu boþaltmak için. Öncelikle program seçme düðmesini O konumuna getiriniz, daha sonra Boþaltma programýný seçiniz ve Baþlat/Beklet tuþuna basýnýz. Elde yýkanabilir giysiler için ve Suda Bekletme ve Gece Programý seçeneðinden sonra uygulanabilir ayrý sýkma iþlemi. [. . . ] Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý; malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr. [. . . ]

SONY KDL-46HX750 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY KDL-46HX750 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag