Kullanım kılavuzu SONY KDL-52V4210

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY KDL-52V4210 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY KDL-52V4210 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY KDL-52V4210 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY KDL-52V4210 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (18815 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY KDL-52V4210 annexe 7 (9472 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 3 (18736 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 4 (9462 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 5 (18166 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 6 (9458 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 1 (9512 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 2 (18176 ko)
   SONY KDL-52V4210 (4719 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 5 (4709 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 6 (32336 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 7 (9462 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 8 (4618 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 9 (31400 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 1 (32477 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 2 (9512 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 3 (4555 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 4 (31472 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 11 (9472 ko)
   SONY KDL-52V4210 annexe 10 (9458 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY KDL-52V4210

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] DVB fonksiyonlarÕ bazÕ ülkelerde mevcut olmayabilir. BazÕ fonksiyonlar bazÕ ülkelerde mevcut olmayabilir. Bu televizyonda bazÕ DVB özellikleri bulunmaktadÕr. Ancak ileride verilebilecek olan DVB hizmetleri garanti edilemez. heyecanÕ yaúayÕn Zengin multi-medyanÕn tadÕnÕ çÕkarÕn øçindekiler Mutlaka Okuyun · · · Güvenlik Önlemleri (UyarÕ/Dikkat) ·············································· 4 Notlar··························································· 5 BakÕm ·························································· 5 HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu SD hafÕza KartÕ Camcorder HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Aksesuarlar/Seçenekler····· 6 Kontrollerin TanÕmlanmasÕ ··· 9 Temel Ba÷lantÕ······················ 10 Otomatik Ayar ······················· 12 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kiúisel bilgisayar Televizyonunuzun key¿ne varÕn! Temel Özellikler Televizyon izleme ······································ 14 Program KÕlavuzunun KullanÕmÕ················ 17 Teletekst Görüntüleme ······························ 18 Video ve DVD øzleme ································ 20 Görüntüleme Hoparlör sistemli am¿ DVD Kaydedici Set üstü kutusu VCR DVD oynatÕcÕ Geliúmiú Özellikler Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ ·············· 22 (resim, ses kalitesi vb. ) DVB AyarlarÕ (DVB) ··································· 28 (ücretli televizyon, yazÕlÕm güncelleme, zaman ayarÕ) Program Düzenleme ································· 30 Programlarda Hassas Ayar ······················· 32 ProgramÕ øzleyenlerin Kontrolü ················· 34 AyarlarÕn SÕfÕrlanmasÕ ······························· 35 Giriú Etiketleri ············································ 36 Kiúisel Bilgisayar EkranÕnÕ Televizyonda Görüntüleme ·············································· 37 SD Karttan øzleme (Foto÷raÀar) ················ 38 Link FonksiyonlarÕ ···································· 40 (Q-Link/VIERA Link) Harici Cihaz ··············································· 46 Geliúmiú 100. 000 saate kadar Plazma Panel Ömrü 2008 VIERA TV yelpazesinde kullanÕlan Plazma panelin 100. 000 saate kadar çalÕúabilece÷i hesaplanmÕútÕr. SÕk sorulan sorular vb. SÕk sorulan sorular vb. Teknik Bilgi ················································ 48 SÕk Sorulan Sorular ··································· 52 Lisans ························································ 54 Teknik Özellikler ········································ 55 Bu ölçümde panel parlaklÕ÷ÕnÕ maksimum seviyesinin yarÕsÕna düúürmek için gerekli süre temel alÕnmÕútÕr. [. . . ] Çocuk kilidi PIN numarasÕ (sayfa 34) belirlenmiúse, bu numara girilmelidir. · · · Otomatik AyarÕ BaúlatÕn Otomatik Ayar Ayarlar otomatik olarak yapÕlÕr Otomatik Ayar - Dijital Tarama 5 69 Bu ilem yaklaik 3 dakika sürecek. Kanal Servis Adi 62 CBBC Channel 62 BBC Radio Wales 62 E4 62 Cartoon Nwk Tip Bedava TV Bedava TV Bedava TV Bedava TV Kalite 10 10 10 10 Tüm dijital tarama verileri silinecek Otomatik Ayar Balat Çiki Dönüs Bedava TV: 4 Ücretli TV: 0 · · · · Radyo: 0 Arama çalimakta Veriler: 0 DVB programÕnÕ elle ayarlayÕn DVB Manuel Tarama Daha önceki tüm kanal ayarlarÕ silinir. Televizyona ba÷lÕ ve Q-Link ya da VIERA Link uyumlu cihaza program, dil, ülke/bölge ayarlarÕ yüklenir. øúlem tamamlandÕ÷Õ zaman, "1" konumundaki program görülür. Hassas ayar tam olarak yapÕlmadÕysa "DVB Manuel Tarama", "Analog Manuel Tarama" Hizmet listenize DVB programlarÕ eklemek için, normal olarak "Otomatik Ayar" ya da "Yeni DVB Servis Ekle" kullanÕn. Kanal ayarÕ tam olarak yapÕlmadÕysa ya da anten yönünü ayarlamak için bu fonksiyonu kullanÕn. DVB Manuel Tarama Frekans Sinyal Kalitesi Analogue Scan Sinyal Gücü Prog. Servis Adi [CH21] 474, 00 MHz kanal seçin frekansÕ ayarlayÕn ("Sinyal Kalitesi"nin maksimum oldu÷u seviyeye ayarlayÕn) ara 0 21 0 Tip Yeni 1068 10 · Programlarda Hassas Ayar Bedava TV: 0 Ücretli TV: 0 Radyo: 0 Durduruldu Veriler: 0 · Bulunan tüm servisler DVB Servis Listesi üzerine eklenir. Hassas ARA Belli bir programa hassas ayar yapmak için kullanÕn (hava koúullarÕndan vb. etkilenen program vb. ) Kanal tarama Analog programÕ elle ayarlar Analog Manuel Tarama Analog Manuel Tarama 1 BBC1 Hassas ARA Kanal tarama Ses Sistemi Renk Sistemi CH33 2 78 1 41 CH33 · · Otomatik Ayardan sonra Analog programÕ elle ayarlayÕn. Ses Sistemi ve Renk Sistemi seçeneklerini ayarlayÕp bu iúlevi uygulayÕn. Renk Sistemi seçene÷ini normal koúullarda "Otomatik" olarak ayarlayÕn. Bir VCR sadece RF kabloyla ba÷lÕ ise, program konumunu "0" olarak seçin. Elektrik paraziti, statik elektrik ya da hatalÕ kullanÕm verilere ya da karta zarar verebilir. Verilerin bozulmasÕ, hasar görmesi ya da televizyonun hatalÕ çalÕúmasÕ ihtimaline karúÕ, verileri düzenli aralÕklarla yedekleyin. (Panasonic, kayÕtlÕ verilerin bozulmasÕ ya da hasar görmesinden sorumlu de÷ildir. ) Geliúmiú Ekran mesajlarÕ Mesaj Anlam/øúlem · · · · · Dosya bozulmuútur ya da okunmaz hale gelmiútir. (Geçerli formatlar ve veriler için bakÕnÕz sayfa 49. ) SD Kart takÕn. Foto÷raÀar için geçerli maksimum sayÕ 9. 999'dur. 39 (Q-Link Link) Link FonksiyonlarÕ VIERA Q-Link, televizyon ve DVD Kaydedici/VCR'Õ ba÷lar, kolay kayÕt ve oynatma vb. , olanak sa÷lar. (sayfa 41) VIERA Link (HDAVI ControlTM) Televizyon ve ekipmanÕ VIERA Link fonksiyonuyla ba÷lar, uygun kayÕt, oynatma vb. , için olanak sa÷lar. (sayfa 42 - 45) Q-Link ve VIERA Link fonksiyonlarÕnÕ birlikte kullanabilirsiniz. Q-Link ve VIERA Link fonksiyonlarÕnÕn özeti Ba÷lantÕ Özellikler Önceden ayarlÕ yükleme Kolay tekrar çalma Güç hattÕ açÕk Güç hattÕ kapalÕ Hoparlör kumandasÕ Ba÷lÕ ekipman menüsüne VIERA uzaktan kumanda ile kumanda etme Televizyondan Do÷rudan KayÕt Televizyondaki yayÕnÕ bekletme programÕ Q-Link (SCART ba÷lantÕsÕ) O O O O VIERA Link (sadece HDMI ba÷lantÕsÕ) O O O O O O VIERA Link (SCART ve HDMI ba÷lantÕsÕ) O O O O O O O O O - - :"HDAVI Control 2" ya da "HDAVI Control 3" fonksiyonu bulunan cihazlarda mevcuttur. :"HDAVI Control 3" fonksiyonu bulunan cihazlarda mevcuttur. Ba÷lantÕlar Cihaz kullanÕm kÕlavuzunu da okuyun. Q-Link SCART kablo DVD Kaydedici/ Q-Link fonksiyonlu VCR · · SCART kablo Tamamen telli SCART kablo kullanÕn. Tavsiye edilen Panasonic HDMI kablo parça numarasÕ: · RP-CDHG10 (1, 0 m) · RP-CDHG15 (1, 5 m) · RP-CDHG20 (2, 0 m) · RP-CDHG30 (3, 0 m) · RP-CDHG50 (5, 0 m) · Q-Link'i destekleyen DVD Kaydediciyi/VCR'Õ, tamamen telli SCART kablo kullanarak televizyonun AV1 ya da AV2 terminaline ba÷layÕn. VIERA Link HDMI kablo DIGA Kaydedici/ VIERA Link fonksiyonlu HD Video Kamera · · · SCART kablo VIERA Link'i destekleyen cihazÕ, tamamen telli SCART kablo ve HDMI kabloyu birlikte kullanarak televizyonun AV1, AV2, HDMI1, HDMI2 ya da HDMI3 terminallerine ba÷layÕn. [. . . ] (sayfa 6) Televizyon AçÕk mÕ? · 53 SÕk Sorulan Sorular SÕk sorulan sorular vb. Lisans · · · · · · · · · · · DVB bir DVB Digital Video Broadcasting Project markasÕdÕr (1991, 1996 arasÕ). VGA, International Business Machines Corporation'a ait bir ticari markadÕr. Macintosh, Apple Inc. , USA'ye ait tescilli ticari markadÕr. S-VGA, Video Electronics Standard Association'a ait tescilli ticari markadÕr. [. . . ]

SONY KDL-52V4210 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY KDL-52V4210 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag