Kullanım kılavuzu SONY NWZ-B173F

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY NWZ-B173F kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY NWZ-B173F kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY NWZ-B173F kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY NWZ-B173F : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1474 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY NWZ-B173F QUICK START GUIDE (1736 ko)
   SONY NWZ-B173F QUICK START GUIDE (814 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY NWZ-B173F

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullanõm alanõ · Cihaz evde kullanõlan gõda maddelerinin saklanmasõ amacõ için tasarlanarak üretilmitir. Ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanmayõnõz. · Patlayõcõ özellii olan gaz veya sõvõ maddeleri kesinlikle soutucu veya derin dondurucuda muhafaza etmeyiniz. Patlayabilir ve hem ahõs hem de maddi hasara yol açabilir. · Arka kõsõmdaki soutma sistemine ve cihazõn iç kõsmõna keskin maddelerin çindekiler Emniyetli kullanõm için uyarõlar . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Buz kabõnõ eip hafif esneterek buz küplerinin sökülmesini salayabilirsiniz. Buz küpleri uzun süre kullanõlmadõõnda kururlar ve tatlarõ bozulur. Bu nedenle eski buz küplerini kullanmayõnõz ve ihtiyaç halinde yeniden yapõnõz. Cihaz çalõtõrõldõktan bir gün sonra mükemmel çalõtõõndan ve ayarlanan õsõnõn muhafaza edildiinden emin olunuz. Ancak bu ilem yapõldõktan sonra derin dondurucu gõdalarõn dondurulma ileminde kullanõlabilir. Çözülme ilemi (Defrost) Gõdalar en iyi ekilde buzdolabõnda çözülür. Yemei derin bir tabak içerisine yerletiriniz, böylece çözülen sõvõnõn buzdolabõnõn içerisine akmasõnõ önlemi olursunuz. Gõdalar oda sõcaklõõnda veya souk su içinde daha çabuk çözülürler. Dondurulmu gõdalarõ mikrodalga fõrõnõnda çözmek istiyorsanõz, lütfen kullanõm kõlavuzundaki mikrodalga fõrõn için belirtilen uyarõlara uyunuz. Soutucu akü Soutucu akü olasõ bir elektrik kesilmesinde gõdalarõn daha uzun bir süre souk kalmalarõnõ salar. Soutucu akünün daha verimli olmasõnõ isterseniz en üst õzgaranõn üzerine yerletiriniz. Büyük miktarlarda gõdalarõn dondurulmasõnda akümülatör dondurulan maddenin üzerine yerletirilir. Çekmeceli soutucu bölümler Dondurucu bölümündeki çekmeceler, istenilen dondurulmu gõdanõn kolayca bulunmasõnõ salarlar. Havalandõrma õzgarasõnõ çõkarõrken kapõnõn açõk olmasõ gerekmektedir. Havalandõrma õzgarasõnõn üst kenarõnõ dõa ve aaõ doru çekiniz. Buzdolabõnda bulunan toplama kabõnõ kulak temizleme çubuu veya pipo temizleyicisi ile temizleyebilirsiniz. Akõ bölümü tõkandõõnda, tõkanõklõõ tül perdenin plastik çengelinden yararlanarak giderebilirsiniz. Cihazõ kapatõp elektrik fiini prizinden çõkarõnõz. Tüm sökülebilir parçalarõ çõkarõp elde yõkayarak temizleyebilirsiniz. Buzdolabõnõn iç kõsmõnõ temizlerken hassas köelere özen gösteriniz. Cihazõ, iç kõsmõnõ ve kapõyõ yumuak bir bez ile temizleyiniz. Temizlik için õlõk suda inceltilmi hafif bir temizlik maddesi kullanõnõz. Cihazõn kapõsõnõ ancak iç bölüm tamamen kuruduktan sonra kapatõnõz. Havalandõrma õzgarasõnõ çõkarõp cihazõn altõnda bulunan tozlarõ bir elektrik süpürgesi yardõmõyla alõnõz ("Havalandõrma õzgarasõnõn çõkartõlmasõ" bölümünden faydalanõnõz). [. . . ] Havalandõrma alanõ a) Direk olarak cihazõn üzerinde bulunabilir veya b) Cihazõn arkasõnda ve üstünde bulunabilir Bu durum söz konusu olduunda cihazõn arkasõnda en az 50 cm mesafe bõrakõlmalõdõr. Cihazõ yapõsõna uygun ve iklim sõnõfõna* göre olan çevre õsõsõnda ve kuru bir yere kurmanõz gerekmektedir. * Cihazõn sol iç tarafõnda bulunan bilgi etiketine bakõnõz. Aaõda bulunan tablo hangi çevre õsõsõnõn hangi iklim sõnõfõna ait olduunu göstermektedir. [. . . ]

SONY NWZ-B173F KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY NWZ-B173F kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag