Kullanım kılavuzu SONY USM16GL

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY USM16GL kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY USM16GL kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY USM16GL kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY USM16GL : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3386 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY USM16GL (3327 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY USM16GL

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Cihaz>n>z> monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumal>s>n>z. Cihaz>n Yerlefltirilmesi · Bu cihaz a¤>rd>r. · Teknik Özelliklerini degifltirmek ya da üründe degifliklik yapmak tehlikelidir. · Cihaz>n>z>n elektrik kablosu üzerinde durmad>¤>ndan emin olunuz. · Bu cihaz>n montaj> için gerekli herhangi bir elektrik ifli kalifiye bir elektrikçi ya da uzman taraf>ndan yap>lmal>d>r. [. . . ] Tüm deterjanlar ayn> olmad>¤>ndan paketin üzerindeki talimatlari okuyunuz. E¤er ön y>kama program>n> uyguluyorsan>z da¤>t>c>n>n deli¤inden yeterli miktarda deterjan ilave ediniz. "Y>kama Programlar>" tablosunda belirtilen miktarda deterjan ilave ettiginizden emin olun. Tablet fleklinde deterjan kullan>yorsan>z afla¤>dakileri uygulay>n>z : 1. Tüm programlar için : deterjan bölmesinin içine 1 tablet yerlefltiriniz. Ön y>kamal> tüm programlar için; deterjan bölmesinin kapa¤>na bir tablet daha yerlefltiriniz. ---------------------------------------------------------------------------------------- Yetersiz miktarlarda deterjan kötü y>kamaya yol açaca¤> gibi afl>r> miktarda deterjan ise daha iyi bir y>kama elde edilmesini sa¤lamayacakt>r ve dahas> deterjan israf>na yol açacakt>r. Gerekli miktar>n kullan>m> ayn> zamanda kirlili¤i de azaltacakt>r. ---------------------------------------------------------------------------------------- Enzimli Yo¤un Deterjanlar Bu yo¤un tozlarda çevre dostu olmayan parçalar>n yerine do¤al olanlar ve di¤er biyolojik aç>dan ar>nd>r>lm>fl maddeler kullan>lm>flt>r. Enzimler 50º gibi düflük derecede tam kir çözücü gücünü harekete geçirirler. "Bio" programlar> seçerek, 65ºC programlar> ve normal deterjanlar ile elde edilebilen ayn> y>kama sonuçlar>n> elde edebilirsiniz. Bu yeni yo¤un tozlar genellikle fosfatdan ar>nd>r>lm>fllard>r. 11 Ipuçlar> ve tavsiyeler Enerji tasarrufu Her ö¤ünden sonra bulafl>klar> an>nda makineye yerlefltiriniz ve bulafl>k makinesi tamamen dolduktan sonra y>kama ifllemine bafllay>n>z. Program> ayarlay>n>z. Program seçicisini saat yönünde seçmek istedi¤iniz program>n harfi kontrol panelindeki program iflaretine karfl>l>k gelene kadar çeviriniz. E¤er gerekirse `Y>kama programlar>' çizelgesindeki talimatlara göre ana y>kaman>n s>cakl>¤>n> seçiniz. (Gerekli program dü¤meleri'ne bak>n>z) 8. Program> bafllat>n>z. Açma/kapama dü¤mesine bas>n>z. Açma/kapama gösterge >fl>¤> yanacakt>r ve makine çal>flacakt>r. E¤er y>kama program>n> durdurmak isterseniz bu dü¤meye tekrar bas>n>z. 9. Y>kama program>n>n sonunda Program>n sonunda bulafl>k makinesi otomatik oarak duracakt>r. Açma/kapama gösterge >fl>¤> açma/kapama dü¤mesi bas>lana kadar aç>k kal>r. 10. Bulafl>k makinesinin kapat>lmas> Bulafl>k makinesini açma/kapama dü¤mesine basarak kapat>n>z ve kapa¤>n> aç>n>z. Bulafl>klar> ç>karmadan önce bekleyiniz, böylelikle daha az s>cak olacaklar ve kuruma daha iyi olacakt>r. Bu üst sepettten suyun alt sepetin üstüne damlamas>n> önleyecektir. 14 ---------------------------------------------------------------------------------------- Y>kama Program> sona erdi¤inde bulafl>k makinesinin fiflinin çekildi¤inden ve su muslu¤unun kapal> oldu¤undan emin olunuz. Makinenin çal>flmas> esnas>nda kap>n>n aç>lmamas> tavsiye edilir, bununla birlikte e¤er kap> aç>l>rsa bir emniyet cihaz> makinenin durmas>n> temin eder. ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- Önemli S>cak faz esnas>nda ya da program biter bitmez e¤er kap> aç>l>rsa dikkat edilmelidir. Çünkü buhar taflmas> meydana gelebilir. ---------------------------------------------------------------------------------------- 15 Temizlik ve Bak>m Iç K>s>mlar>n Temizli¤i Kap>, deterjan ve durulama ünitesi çevresindeki s>zd>rmazlar>n nemli bir bezle temizlendi¤inden emin olunuz. [. . . ] Su bas>nc> teknik özelliklerde belirtilen limitlerde olmal>d>r. Yerel Su Idaresi bölgenizdeki ortalama su bas>nc> de¤erlerini bildirecektir. Bulafl>k makinesi kurulufla uygun olarak sa¤a ve sola döndürülebilen su girifl ve tahliye hortumlar>na sahiptir. Kör tapalar su s>z>nt>s>n> önlemek için düzgün bir flekilde tespit edilmelidir. [. . . ]

SONY USM16GL KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY USM16GL kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag