Kullanım kılavuzu SONY USM16GN

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY USM16GN kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY USM16GN kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY USM16GN kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY USM16GN : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (781 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY USM16GN

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Genel bilgiler ve tavsiyeler evreyle ilgili bilgiler gvenlik bilgileri electrolux 5 Gvenlik bilgileri q Kendi gvenliiniz ve cihaz>n doru kullanimi iin, bu kullanma kilavuzunu cihazi monte etmeden nce, ipularini ve uyari bilgilerini de dahil olmak zere, dikkatlice okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan ka>nmak iin, cihaz> kullanan tm kiflilerin cihaz>n kullan>m>yla ve gvenlik zellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmas> nemlidir. Bu k>lavuzu saklay>n>z ve cihaz baflka bir yere tafl>nd>>nda veya sat>ld>>nda beraberinde veriniz, bylece cihaz> kullanacak dier kiflilerin de cihaz ve gvenlii hakk>nda bilgi sahibi olmas> salanm>fl olur. Doru kullan>m q Bulafl>k y>kama ifllemi bitmeden nce hibir taba> bulafl>k makinesinden >kartmay>n>z. [. . . ] 3' 1 arada" fonksiyonunu bir y>kama program> bafllamadan nce seiniz. "3' 1 arada fonksiyonu" kullan>ld>>nda, devir sreleri deiflebilir. Parlat>c> dozunu pozisyon 2'ye ayarlay>n>z. q Parlat>c> ekmecesinin aktive edilmesi/devre d>fl> b>rak>lmas> sadece, "3' 1 arada" fonksiyonu aktifken mmkndr. Eer standart deterjan sistemini kullanmaya geri dnmek isterseniz, afla>dakileri yapman>z> neririz: 1. "3' 1 arada" fonksiyonunu devre d>fl> b>rak>n>z. Su sertlii ayar>n> en yksek ayara getiriniz ve makineye hi bulafl>k koymadan 1 normal y>kama program> al>flt>r>n>z. Su sertlik ayar>n>, blgenizdeki suyun sertliine gre ayarlay>n>z. Parlat>c> dozunu ayarlay>n>z. 28 electrolux gnlk kullan>m Bir y>kama program>n>n ayarlanmas> ve bafllat>lmas> 1. Bulafl>klar>n sepete doru yerlefltirildiinden ve pskrtme kollar>n>n rahata dnebildiinden emin olunuz 2. On/Off dmesine bas>n>z; dme yanacakt>r. Eer program bafllatma/bitifl zaman> ertelenmifl ise, gstergede program>n sresi ve program>n sona erme zaman> grntlenecektir. Program al>flmaya bafllay>nca, gstergede afla>dakiler gsterilir: q program>n ilerleme aflamalar>, q program>n al>flma sresi ve bitifl zaman> gncellemesi 5. 8. En son gereklefltirilen y>kama program> otomatik olarak nerilecektir. Gerekirse, y>kama program>n>n bafllatma/bitifl zaman>n> erteleyiniz. Tm filtreleri akan suyun alt>nda iyice temizleyiniz. Filtreleri temizlemeden nce makinenin kapat>lm>fl olduundan emin olunuz. 6. Y>kama blmesinin taban>ndaki yass> filtreyi >kart>n>z ve her iki yzn de iyice temizleyiniz. 1. Bulafl>k makinesi filtre sistemi bir kaba filtre ( A ), bir mikro-filtre ( B ) ve bir yass> filtreden oluflmaktad>r. Mikro-filtredeki kulpu kullanarak filtre sistemini a>n>z ve >kart>n>z. Yass> filtreyi y>kama blmesinin taban>na geri yerlefltiriniz ve yerine tam olarak oturduundan emin olunuz. Kaba filtreyi (A) mikro-filtrenin iine koyunuz (B) ve bast>rarak oturtunuz. Filtre kombinasyonunu yerine tak>n>z ve kulpunu saat ynnde duruncaya kadar dndrerek yerine kilitleyiniz. Bu ifllem esnas>nda, yass> filtrenin y>kama blmesinin stne doru >k>nt> yapmad>>ndan emin olunuz. 3. Kulpu saatin tersi ynde yaklafl>k 1 /4 oran>nda dndrnz ve >kart>n>z. bak>m ve temizlik> electrolux 33 3. Filtrelerin yanl>fl yerlefltirilmesi ve tak>lmas>, y>kama performans>n> dflrr ve cihaza zarar verebilir. Donmaya karfl> nlemler Makineyi, s>cakl>>n 0C'nin alt>na dflt yerlere monte etmeyiniz. [. . . ] Garanti Belgesi ile ilgili olarak >kabilecek sorunlar iin Sanayi ve Ticaret Bakanl>> Tketicinin ve Rekabetinin Korunmas> Genel Mdrl'ne baflvurulabilir. Buna gre Electrolux'n Electrolux, AEGElectrolux, Progress markal> mamulleri iin verdii garanti, afla>daki durumlarda geerli olmaz. F>r>n-amafl>r-Bulafl>k Makineleri-Soutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3 () y>l. Sprge-Ocak-AspriratorDavlumbaz-Su >s>t>c>lar>-Kk ev aletleri 2 (<K<) y>ld>r. q 2. Mal>n btn paralar> dahil olmak zere tamam> Firmam>z>n garantisi kapsam>ndad>r. [. . . ]

SONY USM16GN KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY USM16GN kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag