Kullanım kılavuzu SONY USM32GN

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY USM32GN kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY USM32GN kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY USM32GN kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY USM32GN : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (781 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY USM32GN

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Uzman olmayan kifliler taraf>ndan yap>lan tamiratlar kaza ve yang>nlara sebebiyet verebilirler. Böyle bir durumda önce bu k>lavuzu okuyunuz, iflinize yarar bilgiyi bulamazsan>z en yak>n>n>zdaki yetkili servise baflvurunuz. Bu cihaza herhangi bir müdahele yetkili teknik servis taraf>ndan yap>lmal>d>r. Daima orjinal yedek parça kullan>lmas>n> taleb ediniz. [. . . ] S>v> ve kat> ya¤lar kullan>larak piflirilen yemekleri devaml> kontrol ediniz, zira bu tip ya¤lar>n afl>r> >s>nmas> yang>n tehlikesine yol açabilir. q Oca¤>n üzerindeki kaplar> almadan önce daima atefli k>s>n>z veya söndürünüz. 4 TEM<ZL</< VE BAKIMI Her türlü temizlik ve bak>m iflleminden önce cihaz>n elektrik ba¤lant>s>n> kesiniz. Genel Temizlik Cihaz>n>z>n emaye kapl> k>s>mlar>n> >l>k su ve deterjanla temizliyebilirsiniz. Ocak bek flapkalar> ve beklerin üzerlerine yap>flm>fl kal>nt>lardan temizleyerek s>kça kaynar su ve deterjanla y>kay>n>z. Paslanmak çelik (inox) ten yap>lm>fl bölümleri her kullan>mdan sonra suyla durulay>p yumuflak bir bez ile kurulay>n>z. Zor ç>kan leke ve kirler için tahrifl edici olmayan özel deterjanlar ve piyasada bulunan baz> özel ürünleri kullanabilirsiniz. Temizlik için bulafl>k teli ve asit türü maddeler kullanmaman>z> öneririz. fiekil. 2 Elektrikli Çakma¤>n Temizlenmesi Ocaklar>n otomatik olarak atefllenmesi seramik bir buji ve metal bir elektrod (flekil1'de C harfiyle gösterilen) vas>tas>yla olur. Bu bölümlerin periodik olarak itinal> bir flekilde temizlenmelerine dikkat ediniz. Ayr>ca ateflleme iflleminin daha zor hale gelmemesi için bek flapkas> üzerinde bulunan deliklerin (flek. 1-B) t>kanmam>fl olduklar>n> kontrol ediniz. Setüstü Oca¤>n Izgaralar> Set üstü ocaklar, ince ve hafif, demir emayeli >zgaralara sahip olabilirler. (flekil2) Bu >zgaralar oca¤>n arka bölümünde kolayca görülebilen t>rnaklar sayesinde do¤ru konumlar>nda sabit kal>rlar. Temizlik ifllemlerinin daha kolay olmas> amac>yla >zgaralar ocak yüzeyinden ç>kar>labilirler. Izgaralar> flekil 3'te gösterildi¤i gibi kald>rabilirsiniz. Setüstü bir f>r>na ba¤l> oldu¤u zamanda bu ifllemlere azami özen gösteriniz. Gaz ba¤lant>s>n> cihaz> yerinden fazlaca oynatmamaya gayret ederek yap>n>z. ÖNEML< q Montaj ifllemi bitti¤inde bir sabun-su solüsyonuyla borulardaki kaç>rmazl>¤> test ediniz. Bu ifllemi yaparken asla atefl kullanmay>n>z. fiekil. 4 7 ELEKTR<K BA/LANTISI Cihaztek fazl> 230/V50Hz'lik bir gerilim beslemesine göre imal edilmifltir. Elektrik ba¤lantas> yürüklükteki normlara ve yasalara tam bir uygunluk içerisinde yap>lmal>d>r. Elektrik ba¤lant>s>n> yapmadan önce flunlardan emin olunuz: q fiebeke sigortas> ve elektrik tesisat> cihaz>n yükünü kald>rmaya uygun olmal>d>r. (sicil etiketine bak>n>z); q Gerilim hatt> tesisat> yürürlükteki normlara uygun bir toprak ba¤lant>s>na sahip olmal>d>r. q Kullan>lan priz ve çift kutuplu elektrik dü¤mesi cihaz>n kuruldu¤u yerden kolayl>kla ulafl>labilir konumda olmal>d>r. Kablonun ucuna yükü kald>rabilecek bir fifl tak>n>z ve uygun bir emniyet prizine ba¤lay>n>z. Elektrik hattt>na direkt bir ba¤lant> yapmak isterseniz cihaz ve hat aras>na normlara ve yüke uygun, temas arac>l>¤> en az 3 mm. lik çift kutuplu bir anahtar koyunuz. Sar>- yeflil renkli toprak kablosu hiçbir flekilde bir anahtar ile kesintiye u¤rat>lmamal>d>r. Kahverengi renkli faz kablosu ("L" ba¤lant>s>ndan gelen) daima besleme hatt>ndan gelen devreye ba¤l> olmal>d>r. [. . . ] Varsa, yan sa¤ veya sol mobilya eleman> piflirme alan>n>n yüksekli¤inden daha yüksekse, arada 155mm mesafe b>rak>lmal>d>r. Oca¤>n tezgaha monte edilmesi afla¤>da belirtildi¤i gibi yap>lacakt>r. fiekil. 9 · · · Resim 10'da gösterildi¤i gibi yap>flt>r>c> contay> kenar>n etraf>na yerlefltirin, bunu yaparken uçlar>n>n birbiri üstüne binmemesine dikkat edin. Oca¤> mobilyan>n (tezgah>n) içine yerlefltirin, bunu yaparken merkezleme ayar>na dikkat ediniz. [. . . ]

SONY USM32GN KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY USM32GN kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag