Kullanım kılavuzu SONY USM4GLX

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY USM4GLX kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY USM4GLX kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY USM4GLX kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY USM4GLX : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3386 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY USM4GLX (3327 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY USM4GLX

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu cihaza herhangi bir mdahele yetkili teknik servis taraf>ndan yap>lmal>d>r. q Cihaz>n kullan>m> bittikten sonra btn kontrol dmelerinin "KAPALI" konumda olmas>na dikkat ediniz. q Eer cihaz yak>nlar>nda bulunan bir elektrik prizini kullan>yorsan>z, dier beyaz eflya elektrik kablolar>n>n cihaza temas etmemesine ve s>cak yzeylerine dememesine dikkat ediniz evrenin Korunmas>na Ynelik Tavsiyeler q Bu rnde kullan>lm>fl olan tm malzemeler evreye uyumlu ve geri dnflmldr. evrenin korunmas>na katk>da bulunman>z> ve farkl> at>k toplama kanallar>ndan yararlanman>z> rica edeniz. [. . . ] Cihaz iyice soumadan nce yan>na ocuklar> yaklaflt>rmay>n>z. 2 <<NDEK<LER KULLANIM B<LG<LER< Kullanma talimatlar> Temizlik ve bak>m Periyodik bak>m Servis ve yedek para Garanti flartlar> 4 5 6 6 6 MONTAJ B<LG<LER< Teknik zellikleri Elektrik balant>s> Deiflik gaz tipine uyumu Ankastre (Gmme) olarak monte edilmesi 4 5 6 10 YARDIMCI B<LG<LER Afla>daki semboller (iflaretler) en nemli bilgilere kolayca ulaflman>z> salayacakt>r. Emniyet tedbirleri hakk>nda bilgiler " Ad>m - ad>m " talimatlar> Yararl> bilgiler ve tavsiyeler Bu kullan>m k>lavuzunun ilerde bir ihtiya an>nda baflvurulabilmesi iin cihazla birlikte muhafaza edilmesi ok nemlidir. Cihaz sat>l>r veya baflka bir kullan>c>ya verilirse, bu k>lavuzundaki talimat ve uyar>lardan yararlanabilmesi iin yeni kullan>c>n>n eline gemesini temin ediniz. evrenin korunmas>yla ilgili bilgiler. 3 KULLANMA TAL<MATLARI Cihaz>n>z> kullanmadan nce btn ambalaj malzemelerini, koruyucu bant ve reklam etiketlerini ortadan kald>r>n>z. Setst oca>n kontrol dmeleri Oca>n n taraf>nda gaz ocaklar>n>n al>flt>r>lmas>n> salayan dmeler bulunur. Bu dmeler zerinde ki semboller flunlar> ifade eder: hibir gaz ak>fl> yoktur. 1 A- Bek flapkas> B- Bek C- Ateflleme bujisi D- Snme emniyeti Ocaklar>n yak>lmas> Oca>n daha kolay yak>labilmesi iin oca> zerine herhangi bir kap koymadan nce yak>n>z. q Yakmak istediiniz ocaa ait dmeyi dibine doru bast>r>p saat yn tersine "max gaz" sembolne doru eviriniz. q Alev yand>ktan sonra dmeyi bas>l> olarak 5 saniye kadar tutunuz; bu sre snme emniyeti tertibat>n>n >s>narak gaz yolunu a>k tutmas> iin gereklidir. Alevi yakt>ktan sonra normal olduunu kontrol edip, istediiniz derecede alev elde etmek iin dmeyi dndrnz. fiayet birka teflebbsten sonra alev yanm>yorsa bek flapkas>n>n (flekil 1-A) ve "bekin" (flekil 1-B)yerlerine iyice oturmufl olup olmad>klar>n> kontrol ediniz. q Oca>n zerindeki kaplar> almadan nce daima atefli k>s>n>z veya sndrnz. Ocaklar>n doru kullan>m> iin Daha fazla verim ve daha az gaz sarfiyat> iin yaln>zca taban> dz ve ocak boyutlar>na uygun kaplar (tencereler) kullan>n>z. Ocak Minimum ap 180 mm 120 mm 80 mm Maximum ap 260 mm 220 mm 160 mm Byz (h>zl>) Orta (yar> h>zl>) Kk (yard>mc>) (Bak>n>z izelge) Ayr>ca bir s>v> kaynar kaynamaz, alevi kaynar durumda tutmaya yetecek kadar k>s>n>z. S>v> ve kat> yalar kullan>larak piflirilen yemek leri devaml> kontrol ediniz, zira bu tip yalar>n afl>r> >s>nmas> yang>n tehlikesine yol aabilir. 4 TEM<ZL</< VE BAKIMI Her trl temizlik ve bak>m iflleminden nce cihaz>n elektrik balant>s>n> kesiniz. Genel Temizlik Cihaz>n>z>n emaye kapl> k>s>mlar>n> >l>k su ve deterjanla temizliyebilirsiniz. Ocak bek flapkalar> ve beklerin zerlerine yap>flm>fl kal>nt>lardan temizleyerek s>ka kaynar su ve deterjanla y>kay>n>z. Bunu yapmad>>n>z takdirde oca>n>z garanti kapsam> d>fl>nda ifllem grecektir. 6 ELEKTR<K BA/LANTISI Cihaz tek fazl> 230 V/50Hz'lik bir gerilim beslemesine gre imal edilmifltir. Elektrik balantas> yrklkteki normlara ve yasalara tam bir uygunluk ierisinde yap>lmal>d>r. Elektrik balant>s>n> yapmadan nce flunlardan emin olunuz: q fiebeke sigortas> ve elektrik tesisat> cihaz>n ykn kald>rmaya uygun olmal>d>r. (bilgi etiketine bak>n>z); q Gerilim hatt> tesisat> yrrlkteki normlara uygun bir toprak balant>s>na sahip olmal>d>r. q Kullan>lan priz ve ift kutuplu elektrik dmesi cihaz>n kurulduu yerden kolayl>kla ulafl>labilir konumda olmal>d>r. Kablonun ucuna yk kald>rabilecek bir fifl tak>n>z ve uygun bir emniyet prizine balay>n>z. Elektrik hattt>na direkt bir balant> yapmak isterseniz cihaz ve hat aras>na normlara ve yke uygun, temas arac>l>> en az 3 mm. lik ift kutuplu bir (el dmesi) koyunuz. Sar>- yeflil renkli toprak kablosu hibir flekilde bir dme ile kesintiye urat>lmamal>d>r. Kahverengi renkli faz kablosu ("L" balant>s>ndan gelen) daima besleme hatt>ndan gelen devreye bal> olmal>d>r. Her durumda, besleme kablosu hi bir noktas>nda 90C zerinde bir >s>ya maruz kalmayacak flekilde konumland>r>lmal>d>r. Kablo mabilyaya yatay olarak sabitlendirilmeli ve setst oca>n alt>nda bulunan cihazlarla temas etmemesi salanmal>d>r. Besleme Kablosunun Deifltirilmesi Besleme kablosunun fifle balant>s> "Y" fleklindedir: Besleme kablonun deifltirilmesi ancak teknik servis elemanlar> taraf>ndan yap>lmal>d>r. [. . . ] Yeni gaz tipi etiketini cihazla birlikte verilmifl olan yedek enjektr torbas>nda bulacaks>n>z. ) fiayet kullan>lan gaz>n bas>nc> olmas> gerekenden farkl> (ya da deiflken) ise girifl borusu zerine yrrlkteki normlara uygun, doalgaz (LPG deil) iin zel gaz reglatr takman>z gereklidir. Likit gazla (LPG) iinde gaz bas>n reglatr kullan>lmas> mmkndr, yeterki bunlar yrrlkteki normlara uygun olsun. fiekil. 7 8 MUTFAK TEZGAHI (ANKASTRE) <<NE YERLEfiT<R<LMES< ller mm olarak verilmifltir. A = Kk bek SR= Orta bek R = Byk bek ller mm. Bu setst ocaklar, 550 ile 600 mm aras>nda derinlii olan mutfak tezgahlar>n>n iine yerlefltirilmek zere tasarlanm>fllard>r. ANKASTRE OLARAK MONTE ETME Setst ocaklar>n iine yerlefltirilecekleri (ankastre) tezgah>n>n yuvas>n>n lleri 9 numaral> flekilde gsterilmifltir. [. . . ]

SONY USM4GLX KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY USM4GLX kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag