Kullanım kılavuzu SONY USM8GL

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY USM8GL kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY USM8GL kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY USM8GL kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY USM8GL : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3386 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY USM8GL (3327 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY USM8GL

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Havanõn cihaz etrafõnda serbest olarak dolamasõnõ salayõnõz. Havalandõrmadaki tõkanõklõklar oksijen yetersizliine neden olurlar. Cihazõn, gaz ebekesine balantõ hortumunun hemen yanõnda bulunan bilgi etiketi üzerinde belirtilen gaz tipi ile beslenmesini salayõnõz. Gazlõ bir ocak, kullanõldõõ ortamda õsõ ve nem olumasõna neden olur. [. . . ] Bu talimatlar, yalnõzca kullanõm kõlavuzu ve cihaz üzerinde tanõmlayõcõ sembolleri yeralan satõ ve kullanõlma ülkeleri için geçerlidir. · 20 çindekiler Kullanõcõ çin Sizin Güvenliiniz çin Kullanõcõ için talimatlar Temizlik ve Bakõm 20 21 23 24 24 25 26 27 Yönergenin Okunmasõ çin Kõlavuz Aaõdaki simgeler, istediiniz bilgiye kolaylõkla ulamanõza yardõmcõ olacaktõr : Güvenlikle ilgili bilgiler "Adõm-adõm" talimatlar Yararlõ ve önerilen yol gösterici bilgiler Çevre korunmasõ ile ilgili bilgiler Bu cihaz aaõdaki AET Direktiflerinin belirledii hükümlere uyumludur : - Düük Gerilim'le ilgili 73/23 ve 90/683 - Elektromanyetik Uyumluluk'la ilgili 89/336 - Genel Normlarla ilgili 93/68 ve daha sonra yayõnlanan deiiklik ekleri Montaj için Teknik Özellikler Montaj Talimatlarõ Elektrik Balantõlarõ Çeitli gaz tiplerine uyarlama Mutfak Dolabõna Ankastre Montaj Kullanõm Talimatõ Gereci kullanmadan önce, ilan etiketleri ve koruyucu film kaplamasõ dahil olmak üzere, fabrikada yerletirilen tüm ambalaj materyalini çõkartõnõz. Ocaõn Kontrol Dümeleri Cihazõn sa tarafõnda, gaz ocaklarõnõn çalõtõrõlmasõnõ salayan dümeler yer almaktadõr. Dümeler üzerinde bulunan simgeler ve bunlarõn açõklamalarõ aaõda görülmektedir : () gaz çõkõõ yok ( () ) azami gaz çõkõõ asgari gaz çõkõõ Tutumanõn kolaylõkla olumasõ için, bek apkasõ üzerine herhangi bir kap yerletirmeden önce yakõnõz. lgili ocak bekine ait olan dümeyi saat dönü yönünün aksi istikametten "azami gaz çõkõõ" konumuna kadar çeviriniz. Yanma olutuktan sonra, yaklaõk olarak 5 sn kadar dümeyi basõlõ tutmayõ sürdürünüz, bu süre, "õsõlçift"in (ekil 1-C) õsõnmasõ için yeterli olacaktõr. Aksi halde gaz çõkõõnõ kesecek olan güvenlik valfini ilevsiz bõrakacaktõr. Ocak tututurulduktan sonra, alevin düzgün olup, olmadõõnõ kontrol ediniz ve dümeyi, istediiniz alev iddetini elde edinceye dek çeviriniz. Yaptõõnõz birkaç giriime ramen ocak tutumadõõ takdirde, "bek apkasõnõn"nõn (ekil 1-A) yerine oturup oturmadõõnõ kontrol ediniz. Alevi söndürmek için, dümeyi saat ibreleri yönünde ( ) simgesine dek çeviriniz. Kaplarõ ocaklardan indirmeden önce daima alevi kõsõnõz veya tamamen söndürünüz. ekil 1 A- Bek apkasõ B- Ateleme bujisi C- Isõlçift (Termokupl) Ocaklarõn yakõlmasõ Ocaklarõn Doru Biçimde Kullanõlmasõ En düük gaz tüketimi ve en yüksek verim elde etmek için, yalnõzca dibi düz ve aaõdaki Tablo'da verilen ölçülerde ocak beklerine uygun kaplar kullanõnõz, böylece alev tavalarõn etrafõnõ sarmayacaktõr. Sõvõ kaynamaya balar balamaz sõvõnõn kaynama derecesinin birkaç derece altõnda kaynamasõ için alevin kõsõlmasõ tavsiye edilir. Yalnõzca düz tabanlõ tencere ve kaplar kullanõnõz. -Evde kullanõlan deterjan ve çamaõr sularõ, -Sapsõz tencerelere uygun olmayan doldurulmu ped -Çelik yün yastõklarõ, -Küvet/lavabo leke sökücüleri. Ocak yüzeyinin çok kirlenmesi durumunda, uygun bir temizleme maddesinin kullanõlmasõ tavsiye edilir. ekil 3 a b Izgaralar Izgaralar bulaõk makinasõnda yõkamaya uygundur. Eer lekelerin çõkarõlmasõ zor olursa, yaygõn ve aõndõrõcõ olmayan temizleyiciler veya özel ürünler kullanõlõr. Bulaõk teli veya asitler asla kullanõlmaz. Sõcak piirme alanlarõna herhangi bir temizlik maddesi uygulanmaz. Piirme alanlarõ tekrar kullanõlmadan önce herhangi bir atõõn temizlenip temiz lenmediine bakõlõr. Eer çizik yada çatlak fark edilirse, ocaõn elektrik balantõsõ kesilir ve en yakõn Yetkili Servis çarõlõr. Eriyebilen bütün nesne ve maddeler, mesela; plastikler, aliminyum yaldõz, piirme alanõndan uzak tutulurlar. eker içerikli yiyecek ve içecekler hazõrlanõrken özen gösterilmesi gerekir. Eer bu türde herhangi bir ey seramik yüzeyle kazara temas ederse, henüz sõcaklõõnõ korurken derhal kazõnarak silinmeli ve yüzeye hasar vermenin önüne geçilmesi için silinip temizlenmelidir. Ateleme bujilerinin temizlii Ocak beklerinin otomatik olarak yakõlmasõ, seramik bir "buji" ve bir metal elektrot'tan oluan düzenekler (ekil 1-C) sayesinde gerçekletirilmektedir. Cihazõn bu aksamõnõn temizliini düzenli olarak yapõnõz. Ayrõca, ateleme sorunlarõnõn önlenmesi için, buji deliklerinin tõkalõ olup, olmamalarõna da kontrol ediniz. Periyodik Bakõm Gaz hortumunun ve varsa basõnç regülatörünün korunma durumu ve etkinliini periyodik olarak kontrol ettirtiniz. Gaz musluklarõnõn periyodik olarak yalanmalarõ, iyi bir çalõmanõn ve güvenliin salanmasõ yönünden gereklidir. [. . . ] Elektrik ebekesine dorudan ve fi-priz irtibatõ olmaksõzõn bir balantõ yapõlmasõ arzu edildiinde, cihaz ve ebeke arasõna monte edilecek çift-kutuplu alter, ebekenin gerilim deerine uygun olmalõ ve alterin devre kesme ayaklarõnõn ara-açõklõõ 3 mm'den az olmamalõdõr. Her durumda ana besleme kablosu, içerisinde döeli bulunduu ortamda, uzantõsõ boyunca hiçbir noktasõnda 90°C'den daha yüksek bir sõcaklõkla karõlamamalõdõr. Kahverengi faz kablosu (terminal'in "L" çõkõõndan gelen) daima ebekenin faz hattõna balanmalõdõr. DORU SABT BAKIR BORU YADA ESNEK HORTUM YANLI Besleme kablosunun deitirilmesi Besleme kablosunun deitirilmesi gerektiinde, yalnõz ca çalõma sõcaklõõna ve yüke dayanõklõ nitelikte olan H05V2V2-F veya H05 BB-F kablolarõ kullanõlmalõdõr. Ayrõca, sarõ/yeil topraklama kablosunun, faz ve nötr kablolarõndan 2 cm kadar daha uzun olmasõ gerekir (ekil 6). Nötr Topraklama (Sarõ / Yeil) 25 Çeitli Gaz Tiplerine Uyarlama Enjektörlerin deitirilmesi · Izgaralarõ çõkartõnõz. [. . . ]

SONY USM8GL KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY USM8GL kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag