Kullanım kılavuzu SONY USM8GLX

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY USM8GLX kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY USM8GLX kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY USM8GLX kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY USM8GLX : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3386 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY USM8GLX (3327 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY USM8GLX

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunun size hayatýnýzý kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným rahatlýðý saðlayacaðýna söz veriyoruz. Ýyi þanslar! 4 içindekiler electrolux Ýçindekiler Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ürün tanýmý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kontrol paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Yýkama tavsiyeleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Uluslararasý yýkama kodu sembolleri . . . . . . . 18 Yýkama programý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20 Program bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bakým ve temizlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Servis çaðýrmadan önce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Teknik veriler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Tüketim deðerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Çevreyle ilgili bilgiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Garanti/Müþteri hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Müþteri hizmeti merkezleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Aþaðýdaki semboller bu kýlavuzda kullanýlmaktadýr: Kiþisel güvenliðinizle ve cihazýn zarar görmesinin nasýl önleneceði ile ilgili önemli bilgiler. Genel bilgiler ve tavsiyeler Çevre bilgisi güvenlik bilgileri electrolux 5 Güvenlik bilgileri Kendi güvenliðiniz ve cihazýn doðru kullanýmý için cihazý monte etmeden ve ilk kez kullanmadan önce, bu kullaným kýlavuzunu, ipuçlarý ve uyarý bilgileri de dahil dikkatlice okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçýnmak için, cihazý kullanan tüm kiþilerin cihazýn kullanýmýyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmasý önemlidir. [. . . ] Kullanýlacak deterjan miktarý Deterjan tipi ve miktarý, çamaþýrýn tipine, yük aðýrlýðýna, lekenin zorluðuna ve kullanýlan suyun sertliðine baðlýdýr. Bölgenizdeki suyun sertliði hakkýnda bilgiyi ilgili su iþleri idaresinden veya yerel yetkilinizden elde edebilirsiniz. Cihaz üreticisinin kullanýlacak miktarlar hakkýndaki talimatlarýna riayet ediniz. Aþaðýdaki hallerde daha az deterjan kullanýnýz: az miktarda çamaþýr yýkýyorsanýz, çamaþýrlar hafif kirli ise, yýkama esnasýnda çok fazla köpük oluþuyorsa. Su sertliði dereceleri Derece Seviye Özellik Alman °dH Fransýz °T. H. 1 2 3 4 yumuþak orta sert çok sert 0-7 8-14 15-21 > 21 0-15 16-25 26-37 > 37 18 electrolux Uluslararasý yýkama kodu sembolleri yýkama programlarý electrolux 19 Yýkama programlarý Program/ Sýcaklýk Çamaþýr tipi Beyaz pamuklular (aðýr kirli pamuklu çamaþýrlar): örneðin çarþaflar, masa örtüleri, keten çamaþýrlar. Beyaz ve solmaz renkli pamuklular (normal kirli pamuklu çamaþýrlar): iþ giysileri, çarþaflar, keten çamaþýrlar, iç çamaþýrlarý, havlular. Solmaz renkli pamuklular hafif kirli, gömlekler, bluzlar, iç çamaþýrlarý. Sentetik veya karýþýk kumaþlar, iç çamaþýrý, renkli giysiler, çekmez gömlekler, bluzlar. Seçenekler Programýn tanýmý Pamuklular 95° Devir düþ. 95°C'de Ana yýkama Ön-yýkama, Eko, Hýzlý 3 Durulama yýkama Uzun süreli sýkma Ekstra durulama Devir düþ. 60°C'de Ana yýkama Ön-yýkama, Eko, Hýzlý 3 Durulama yýkama Uzun süreli sýkma Ekstra durulama 40°-30°C'de Ana Devir düþ. Kireç çözme Kullandýðýmýz su normalde kireç içerir. Makinede periyodik olarak bir su yumuþatýcý toz kullanýlmasý iyi bir fikirdir. Bunu, bir çamaþýr yýkama iþleminden ayrý olarak ve yumuþatýcý üreticisinin talimatlarýna göre yapýnýz. Bu iþlem, kireç kalýntýlarýnýn oluþumunu önlemeye yardýmcý olacaktýr. Her yýkamadan sonra Kapaðý bir süre açýk býrakýnýz. Bu durum, cihazýn içerisinde küf ve artýk su kalýntý kokularýnýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. Bir yýkamadan sonra kapaðýn açýk býrakýlmasý ayrýca kapak contasýnýn da korunmasýna yardýmcý olacaktýr. Koruyucu Yýkama Düþük sýcaklýktaki yýkama iþlemlerinin kullanýmý, tambur içinde kalýntýlarýn oluþmasýna neden olabilir. Düzenli aralýklarla bir koruyucu yýkama iþlemi uygulanmasýný öneririz. Bir koruyucu yýkama iþlemi için: Yýkama toz deterjaný ve katký maddesi çekmecesi düzenli olarak temizlenmelidir. Çekmeceyi, dili aþaðý doðru bastýrarak ve dýþarý doðru çekerek çýkartýnýz. [. . . ] Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý; malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli yada baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr. [. . . ]

SONY USM8GLX KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY USM8GLX kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag