Kullanım kılavuzu SONY XR-CA600X

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SONY XR-CA600X kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SONY XR-CA600X kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SONY XR-CA600X kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SONY XR-CA600X : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4070 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SONY XR-CA600X INSTALLATION GUIDE (334 ko)
   SONY XR-CA600X (586 ko)
   SONY XR-CA600X (591 ko)
   SONY XR-CA600X (630 ko)
   SONY XR-CA600X annexe 5 (607 ko)
   SONY XR-CA600X annexe 2 (2911 ko)
   SONY XR-CA600X annexe 3 (3262 ko)
   SONY XR-CA600X annexe 1 (607 ko)
   SONY XR-CA600X annexe 7 (190 ko)
   SONY XR-CA600X annexe 8 (331 ko)
   SONY XR-CA600X Installation Guide (235 ko)
   SONY XR-CA600X INSTALLATION/CONNECTION (215 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SONY XR-CA600X

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] rüneyapitirilmiolanbuüzerindeçarpiiaretiolantekerlekliçöpkutusu Ü iaretiürününAvrupaDirektifi2002/96/ECkapsamindaolduuanlamina gelir. ümelektrikliveelektronikürünlerevçöplerindenayriolarak, hükümet T yadayerelmakamlarcaatanmibelirtilentoplamatesisleriaraciliiyla atilmalidir. skicihazinizindoruekildeatilmasiçevreveinsansaliinaolasi E olumsuzetkileriönlemeyeyardimciolacaktir. 4. Eski ihazinizinatilmasiileilgilidahaayrintilibilgileriçin, lütfenyerel c ofisinize, evatiklariimhaservisinizeyadaürünüsatinaldiinizmaazaile iletiimkurun. [. . . ] 1. Antenbalantinoktasindakisadevre: "ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK" 2. Uzakbalantinoktasindakisadevre: "REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK" 3. AntenbalantinoktasindaveUzakbalantinoktasindakisadevre: "ANTENNA REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK" Tekrarbaladiktansonracihaziyenidenbalatin. Yenidenyazilabilirdiskleribiçimlendirirken, disklerinSONYoynaticilarlauyumluolmasini salamakiçindiskformatiseçeneini[Mastered]olarakayarlamanizgerekir. Seçenei"LiveFileSystem"olarakayarlarsanizdiskiSONYoynaticilarda kullanamazsiniz. (Mastered/LiveFileSystem:WindowsVistaiçindiskformati sistemi) OTO CD/MP3/WMA Receiver 3 Bucihaz8cmdisklerioynatamaz(yalnizca12cmdisklerikullanin). XR-CA600X_TURKISH_8965. indd 3 2008. 5. 22 10:49:33 AM Ön Panel / Uzaktan Kumanda (istee bali) 1 3 + INT 10 11 1 13 1 15 16 C5800R 5 6 7 8 9 1 KAYNAK[SRC] 2 Atlama/Aratirma/Arama/ Ayarlama-?b / B?+ 3 ·OtomatikKaydetme[U/AS] ·Önayartarama[u/PS] · MP3/WMAarkisi+10/-10U/u · lasörYukari/AaiU/u K · SesSeviyesi ·[MUTE](Sessiz) ·Güç[PWR] 5 UzaktanKumandaSensörü (steeBali) 6 [MENU] 7 ·Ekolayzir[EQ] · xtremeDynamicSound E System[XDSS+] 8 ·TrafikDuyurusu[TA] ·ProgramTürü[PTY] OTO CD/MP3/WMA Receiver 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gösterge[DISP] DiskçikarmaZ Serbestbirakma USByuvasi AUXgirii ÖnAyarlistasyon[1~6] Karitirma[SHF] Tekrar[RPT] GiriTaramasi[INT] Çalma/DuraklatmaB/X ·[BAND] ·[DRIVE] 20 Seç[SEL] 1 2 3 4 5 6 7 Güç[POWER]/Sessiz Seç[MENU/SEL] Kaynak[SRC] Çalma/DuraklatmaB/X GiriTaramasi[INT] Karitirma[SHF] · P3/WMAarkisi+10 M ·KlasörYukariU 8 · DAtlama/Aratirma C ·Arama/Ayarlama?m m 9 10 11 12 13 14 15 16 · [BAND] · DRIVE [DRV] SesSeviyesiArtir /Azalt Numara[#] Tekrar[RPT] Numara[0 -9] · DAtlama/Aratirma C ·Arama/AyarlamaM M?Gösterge[DISP. ] · P3/WMAarkisi-10 M ·KlasörAaiu XR-CA600X_TURKISH_8965. indd 4 2008. 5. 22 10:49:41 AM Çikartilabilir Kontrol Paneli Hakkinda Kontrol Panelini Takma 1 anelinsolkenarinistoperile P hizalayin. 2 atarafiyadapaneliyerineoturana S kadarcihazadoruitin. Kontrol Panelini Çikartma 1 2 1 ontrolpaneliniaçmakiçin" K (SERBESTBIRAKMA) dümesinebasin. " 2 1 Dikkat · Kontrolpanelidorutakilmazsakontroldümeleridoruçalimayabilir. Bu olursaekraninizanazikçebastirin. · Kontrolpaneliniyükseksicakliklarayadadorudangüneiiinamaruzkalan yerlerdebirakmayin. · Kontrolpanelinidüürmeyinyadagüçlübirdarbeyemaruzbirakmayin. · Benzin, tineryadaböcekilacigibiuçucuajanlarinkontrolpanelininyüzeyiile temasetmesineizinvermeyin. 3 4 Kontrolpaneli KoruyucuKilifKilif Not Kontrolpanelininarkasindakikontaklariperiyodikolarak alkolleislatilmibirpamukilesilin. Emniyetiniziçin temizlemedenöncekontaikapatinveanahtarikontaktan çikartin. OTO CD/MP3/WMA Receiver 5 XR-CA600X_TURKISH_8965. indd 5 2008. 5. 22 10:49:46 AM Kurulum Temel kurulum Tirnaklari gösterge panelinin kalinliina görebükün. ISO-DIN kurulumu KurulumdanöncekontainOFF konumundaolduundaeminolun vekisadevreyiönlemekiçinaraba aküsününterminaliniçikartin. Not USBaygitizatenbaliysa, USB'yikaynakolarakseçmekiçinSRC(uzaktan kumandadaSRC)dümesinebasin. Yayin frekanslarini kaydetme ve geri çairma 1KaydetmekistediinizbansiseçmekiçinBANDdümesinebasin. stenen frekansiseçinveönayardümeleri1-6'danbirinbasarsakbirbipsesi duyanakadarbasilitutun. 3 ieristasyonlariçinadim1-2'yitekraredin. Dahasonraayniönayar D dümesinebastiinizda, radyoistasyonufrekansihafizadançairilacaktir. Bir Aux Donanimini Balama Auxgirii Ön ayarli istasyonlari tarama u/PS dümesinebasin. Herbirönayaristasyonugörünür. ptaletmekiçinu/PS dümesinebasin. Ön ayarli istasyonlari ayarlama stenenbandiseçmekiçinBANDdümesineveardindanistenenönayar dümesi1-6'ya(uzaktankumandadaönayardümesi1-6)basin. Not Aynibanttakibakabiristasyonunzatenayarlanmiolduubirönayar numarasinabiristasyonkaydedildiinde, öncekiönayarliistasyonotomatik olaraksilinir. MP3Oynatici, vb OYNATICIDA 1. SRC - Line-outçikii UZAKTAN KUMANDADA SRC VOLUME 9 PWR'yi çevirin OTO CD/MP3/WMA Receiver XR-CA600X_TURKISH_8965. indd 9 2008. 5. 22 10:50:3 AM Bir CD dinleme OYNATICIDA 1. PWR'yi çevirin UZAKTAN KUMANDADA VOLUME Not Rasgeleoynatmasirasinda-?b, dümesinebasarsanizöncekiarkiyageri gitmezsiniz. Bir CD dinleme ­ daha fazlasini yapabilirsiniz Bir CD'yi duraklatma ya da yeniden balatma OynatmasirasindaoynaticiüstündeB[](uzaktankumandadaB/[])dümesine basin. Oynatmayadevametmekiçinbudümeyetekrarbasin. MP3/WMA arkisi -10 / +10 (Klasöryoksayadabirklasörvarsa. )Oynatmasirasinda10arkigeriye gitmekiçinu/PSdümesineve10arkiileriyegitmekiçinU/ASdümesine basin. MP3/WMA Klasörü YUKARI / AAI (kidenfazlaklasörvarsa. )Oynatmasirasindaöncekiklasöregerigitmekiçin Bir arki / dosya içinde bir bölüm arama Oynatimsirasindayaklaikbirsaniyeiçinoynaticidaki-?b / B?+dümesine basin(uzaktankumandada. bb/BB>)veardindanistediiniznoktada birakin. u/PSdümesinevesonrakiklasöreilerigitmekiçinU/ASdümesinebasin. Müziiniz hakkindaki bilgileri görüntüleme Öncekiarkiyaatlamakiçinoynatmasüresininilk3saniyesindekisaca-?b dümesinebasin. Dosyalaravearkilaragitmekiçinuzaktankumandaüzerinde Baka bir arkiya / dosyaya geçme Cihazda-?b / B?+(uzaktankumandada. bb/BB>)dümesinebasin. Giri taramasi MP3dosyalarigeneldeetiketleriilegelir. Buetiketlerdearki, Sanatçiyada Albümadiyeralir. MP3/WMA/CDTEXTdosyasininoynatimisirasindaDISP dümesineartardabasin. Herhangibirbilgiyoksa, göstergepenceresinde"NO TEXT"(METNYOK)mesajigösterilecektir. · Bu cihazdaki MP3/WMA disk uyumluluu aaidaki ekilde sinirlandirilmitir: 1. [. . . ] · Bu cihazdaki MP3/WMA disk uyumluluu aaidaki ekilde sinirlandirilmitir: 1. rneklemeFreklansi/8-48kHz(MP3)22. 05-48kHz(WMA) Ö 2. Bit orani/8­320kbpsiçinde(VBRdahil)(MP3)32-160kbps(WMA) 3. P3/WMAdosyalarini, "Direct-CD"vb. DOSYASSTEMoluturamayanbir M yazilimkullanarakkaydederseniz, MP3/WMAdosyalarinioynatmak mümkünolmayabilir. BirISO9660dosyasistemioluturan"Easy-CD Creator"ikullanmaniziöneririz. 5. WMAkodçözücüsü"Sinif2A"yakadardesteklenir. [. . . ]

SONY XR-CA600X KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SONY XR-CA600X kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag